zápis ze schůze, besedy 2016


Zápis z výroční členské schůze ZO ČSV Jihlava ze dne 14. 2. 2016

                      Schůzi zahájil a přítomné uvítal předseda př. Dušan Straňák.  Zároveň představil hosta z OV ČSV př. Jiřího Křena a přednesl následující program schůze.

 1. Zahájení
 2. Volba mandátové a návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2015
 4. Zpráva kontrolní a revizní komise.
 5. Vystoupení zástupce OV ČSV a člena RV ČSV.
 6. Diskuze k předneseným zprávám.
 7. Volba člena výboru a přijetí nových členů
 8. Návrh a schválení  účelových příspěvků pro příjmy ZO.
 9. Návrh  činnosti a rozpočtu ZO na rok 2016
 10. Přestávka.
 11. Návrh a schválení usnesení z výroční členské schůze.
 12. Závěr.

Do mandátové a návrhové komise byli hlasováním jednoznačně zvoleni př. Ing. Tomáš Golský, Ladislav Kucharovič a Pavel Fatr.

Po konstatování, že výroční členská schůze není usnášeníschopná pro nízkou účast – přítomno 50 členů, předsedající řádnou schůzi ukončil. A podle čl. 12 odstavce č. 7 Stanov ČSV zahájil náhradní členskou schůzi, která již usnášeníschopná byla.

Předseda př. Straňák přednesl  hodnotící zprávu  o práci a činnosti výboru ZO za uplynulý rok. Připomenul, že se nepodařilo obsadit funkci zdravotního referenta po odchodu př. Daniela Chlapíka. Dále seznámil s výsledky ošetření na mor včelího plodu. Pozitivní nález v naší organizaci byl u dvou vzorků chovatele pana  Martina Koblihy (našeho bývalého člena)v katastru Větr. Jeníkov. Při vyšetření vzorků na varroázu byl zjištěn nález na pěti stanovištích: př. Běhunek, Horáček, Horák, Štumar a Růžička.  Na těchto stanovištích se  provede jarní ošetření  nátěrem včelího plodu.  Do konce února je nutné odevzdat vyplněné hlášení  „Oznámení stanoviště včelstev“ na příslušný obecní úřad.

Př. Jiří Bajer – osvětový  referent doplnil zprávu výboru o vyhodnocení přednáškové činnosti, zájezdu  a praktické ukázky chovu matek na stanovišti v roce 2015.

Pokladní př. Jaroslava Berková seznámila s hospodařením a stavu financí ZO v loňském roce.

Revizní zprávu přednesla př. Lada Soukopová, členka kontrolní a revizní komise. Předseda KRK Ing. Šimek omluven – služebně vzdálen.

Místopředseda a nový člen RV František Meduna seznámil přítomné s průběhem X. sjezdu ČSV v Praze a s probíhající kauzou firmy Včelpo.

Host př. Jiří Křen ve svém vystoupení kladně zhodnotil průběh výr. členské schůze a popřál všem členům naší organizace mnoho úspěchů v chovu včel.

V diskuzi vystoupilo celkem 9 členů k daným tématům, s různými návrhy a doplněními. Např. změny odměn pro funkcionáře, práce výboru, zdravotní otázky, organizace léčení, postup objednávání léčiva, výběr peněz od členů ZO a navýšení odměn členům výboru. Dále jeden dotaz na stanovené ceny pronajímaných pozemků ve vlastnictví ZO. Do práce výboru ZO se nově přihlásil a zapojí př. Ing. Martin Kukla.

Dále následovalo přijetí nových členů Zdeňka Šimka z Jamného a Jaroslava Vrtala z Jihlavy. Proběhla dovolba člena výboru ZO přítele Ing. Martina Kuklu.

Př. Jiří Bajer přednesl návrh plánu činnosti ZO na rok 2016.

    14. 2.  Výroční členská schůze.

     1. 3.   Přednáška MVDr. Holejšovský – Tlumení nákaz včel

     5. 4.   Beseda – situace ve včelstev-předjaří, objednávka Formidolu

     3. 5.   Beseda – výsledky plošného vyšetření na mor vč. Plodu na Vysočině

     5. 6.   Praktická ukázka chovu matek u př. J. Bajera v Malém Beranově

     7. 6.   Beseda – hodnocení snůšky, prognózy. Výdej Formidolu

    12. 7.  Beseda – projednání zájezdu, potlačování varroázy v podletí

     2. 8.   Beseda – opatření v podletí, příprava včelstev k zazimování

      x.8.   Zájezd

     6. 9.   Členská schůze – odevzdání požadavků na dotaci 1.D.

    4. 10.  Beseda – podzimní ošetření, výdej léčiv a seznamů

    1. 11.  Beseda – přednáška

  25. 11.  14,00 – 17,00 hod. a 26. 11. 9,00 – 11,00 hod. výplata dotací, výběr členských příspěvků

                 V prodejně Včelařské potřeby, Úvoz 36, Jihlava

    6. 12.   Beseda – vyhodnocení  podzimního ošetření proti varroáze

    Rok 2017:

     3. 1.    Beseda – příprava výroční členské schůze

    28. 1.   XL. Jubilejní  včelařský ples

Tento návrh byl čl. schůzí přijat a odsouhlasen bez připomínek.

Př. Jaroslava Berková přečetla návrh rozpočtu na r. 2016. Hlasováním schváleno také odměny funkcionářům a důvěrníkům.

V závěru bylo odsouhlaseno usnesení členské schůze. Př. Straňák schůzi ukončil s poděkováním za účast a přáním hodně úspěchů všem přítomným členům.

 

Zapsal: Jiří Ecker

Vytvořeno/změněno 22. 02. 2016, 20:52:06 hodin, založil/a zo-jihlava

 
UPRAVIT © ČSV, o. s. 2011