zápis ze schůze - besedy 2015


            Zápis z besedy ZO ČSV Jihlava, dne 1. 12. 2015.

     V zahájení bylo připomenuto důležitost probíhající léčby včel. Dále zhodnocení výplaty dotace a výběr příspěvků. Ten, kdo nezaplatil členský příspěvek, bude mu zrušeno členství ve svazu a tím mu přestane docházet časopis Včelařství. Také skončí jeho pojištění u svépomocného fondu ČSV.

Do našeho spolku se přihlásili další 4 chovatelé včel.

      Ve dnech 12. – 13. 12. 2015 se připravuje X. sjezd ČSV. Jihlavskou okresní organizaci bude zastupovat př. Lubomír Boček (člen starého republikového výboru), př. František Meduna delegován do RV (navržen do komise svépomocného fondu) a náhradník př. Jiří Bajer.

Na to byla připomenuta kauza Včelpo. Je jisté, že se do obchodních řetězců dodával ze Včelpa med obsahující antibiotika s označením „Český med“. Očekává se ohromující ekonomický dopad na dalším hospodaření tohoto  včelařského podniku. Všechna označení a certifikáty se zruší. Také se počítá s výraznou pokutou. Zastavena byla výroba všech medných výrobků. Nyní se zjišťuje, od koho se závadný med vykoupil. Př. Bajer vyslovil domněnku, zda má Včelpo odbornou laboratoř. Př. Straňák nevěří, že by někdo z nás léčil včely antibiotiky. Př. Šebesta hovořil s výkupcem medu p. Špačkem a ten se ptá. Kde se nachází med dovezený z Číny. Toho se k nám dovezlo tisíce tun. Př. Kucharovič připomenul ředitele Včelpa ing. Margaritopoulosem, který byl neustále označován, jako dobrý obchodník a manažer, náhle takto selhal. Vedení Českého svazu se stále hádá a ještě do toho tato událost.

Př. Šobáň přítomné pozval na přednášky Českého svazu zahrádkářů Jihlava. Pořádají se v domě DKO ve dnech 16.1., 30.1., 13.2. a 27.2. 2016.

Př. Hejč připomenul a rozebral otištěné články v posledním čísle Včelařství př. Titěry, Hubače a Slámy (rámková míra, uteplené nebo neuteplené úly a p.). Př. Kucharovič by nepřikládal tomu takovou důležitost. Uvádí v historii stálé a dlouhé diskuze na různé rámkové míry a úlové soustavy.

Př. Bajer všem navrhl odevzdávat měl k vyšetření na varroázu do jednotných kulatých krabiček od tavených sýrů. Také tubusy od  vzorků měli na mor včelího plodu by po použití mohl SVÚ

vracet zpět a ty by se mohli dále použít. Dále přítomným nabídl husí peroutky od př. Šimka z Nadějova, po kterých se jen zaprášilo.

 Př. Straňák na závěr besedy připomenul provést třetí  ošetření včel na varroázu a do 15. 12. odevzdat tubusy se vzorky určené k vyšetření na mor včelího plodu. Množství měli ve vzorku by mělo být minimálně na polévkovou lžíci. Doba mezi oběma odebíranými vzorky musí být aspoň jeden měsíc. Beseda byla ukončena s přáním všeho nejlepší do nového roku.

 Zapsal Jiří Ecker


Zápis z besedy ZO ČSV Jihlava, dne 4. 8. 2015

Hned v počátku besedy se ozvalo několik chovatelů, že mají na svých stanovištích malý nebo žádný počet roztočů Varoa a tak nebylo potřeba aplikovat léčivo Gabon. Na to reagoval př. Straňák s tím, že je sice letos v některých oblastech malý výskyt roztočů, ale zase naopak v určitých místech zase velké množství. Zalétáváním, nebo tzv. rabováním napadených včel dochází k velkému přenášení brouků. Proto je nutné, aby všichni chovatelé dodrželi předepsaný léčebný postup. Teprve potom toto plošné léčení má smysl a účinnost. Gabonové pásky nejpozději do 30 dnů z úlů vyndat a odevzdat komisařům, příp. při výběru dotací.

Př. Kucharovič v diskuzi obhájil léčebný postup a dodržení termínu dodání zimních zásob. Př. Bajer podpořil návrh sjednotit čas při počátku krmení alespoň mezi sousedními včelaři. Dále hovořil o svém postupu při rozpouštění cukru a jeho rozlévání do krmítek. Takto pohodlně nakrmí 40 včelstev asi za 0,5 hodiny. Svojí přípravu chovu včel na zimu vysvětlil př. Straňák.                                              

Předseda ZO upřesnil místa, kde lze podat žádosti na dotaci 1.D:  průběžně (nejlépe do 1. 9. 2015) v prodejně včelařských potřeb, Úvoz 36, Jihlava, nebo u pokladníka ZO přítelkyně Berkové. Aby bylo možné žádost zpracovat (včas a plnohodnotně) je nutno doručit výboru ZO celkem tři formuláře(vše vyplněno – podepsáno):  

  1. Příloha k žádosti 1.D
  2. Statistický výkaz
  3. Potvrzení o registraci v ústřední evidenci za rok 2015 (odešle Výbor ZO hromadně)

Nato beseda byla ukončena s pozváním na příští čl. schůzi v úterý 1. září.

 

V Jihlavě, 4. 8. 2015                                                             Jiří Ecker


Zápis z besedy ZO ČSV Jihlava 7. 7. 2015.

Plánovaný zájezd pro členy naší organizace se pro malý zájem neuskuteční.  Dále bylo oznámeno, že se provede plošné vyšetření na mor včelího plodu. Toto vyšetření  je pro všechny chovatele z celého kraje Vysočina zdarma. Náklady uhradí Krajský úřad. Postup bude následující. Při posledním podzimním ošetření na varroázu, to je v průběhu měsíce prosince, se odebere veškerá měl z podložek do stanovených obalů a odevzdá se. Tato měl bude určena k vyšetření na mor včelího plodu. Obal na měl ve formě tubusu bude jednotný a jeho obsah je na 25 včelstev. Koncem ledna se znovu odebere veškerá měl a to na vyšetření  varoázy.

V následující debatě se většina včelařů shodla že situace ve včelstev je dobrá. Brouk se vyskytuje sporadicky a na některých stanovištích nebyl zaznamenán. Reakce na článek v posledním čísle časopisu Včelařství od př. Scikaly, v kterém doporučuje a přitom i nabízí k prodeji izolátor matky od výrobce z Polska. Výzkumný ústav včelařský v Dole odkoupilo 200 kusů pro výzkum. Výsledky zveřejní.

Důvěrníkům bylo rozděleno léčivo Gabon. Je stanoveno vložit pásky co nejblíže k plodu po vytočení medu koncem července,  nebo začátkem srpna. Ponechat pouze 3 týdny, max. 30dnů. Použité pásky Gabonu se vrátí důvěrníkům  do 15. 9. 15 při výplatě

 

V Jihlavě, 7. 7. 2015                                                                                                                       Jiří Ecker


Z á p i s   z 5. 5. 2015

z besedy základní organizace ČSV Jihlava ze dne 5. 5. 2015. V zahájení předsedou př. Dušanem Straňákem bylo oznámeno, že Státní veterinární správa objevila v zaslaném vzorku od př. Jiřího Bajera spóry moru včelího plodu. Zatím není u onemocnění klinický stav, takže nebylo přijato od SVS žádné mimořádné opatření. Následně po dlouhé diskuzi, bylo doporučeno včelařům si nechat odborně prohlédnout svá včelstva. Tuto vizuální kontrolu včelího plodu je možno sjednat u odborných prohlížitelů J. Bajera, P. Šimka, Z. Šobáně, T.Golského, K. Musila a S. Bena. Navržené katastry určené k prohlídce budou vyznačeny na našich web-stránkách. Na dotaz jak má být připravený vzorek pro laboratorní vyšetření moru včelího plodu, bylo vysvětleno několik variant. Dále pokračovala beseda na téma rojení včel. Své názory a rady jak postupovat při omezení rojení  poskytli př. Fatr, Kucharovič a Straňák. Beseda byla ukončena ve 20,15 hod.

 

Zapsal: Jiří Ecker


Zápis z besedy ZO Jihlava spojené s odbornou přednáškou. Proběhlo dne 3.3.2015 v přednáškovém sále Úlehlova ul. Jihlava.

 

V úvodu představil předseda organizace př. Dušan Straňák pozvaného přednášejícího MVDr. Václava Švece.  Na to seznámil se současnou situací v jarním léčením včel na varoázu. Na příští rok (2015-2016) je KrÚ Kraje Vysočina přislíbena dotace na plošné vyšetření  MVP „z měli“.                                  Od dnešního dne do konce března probíhá na Krajském úřadu v Jihlavě výstava nazývaná „Voda, les, včelařství“. Naše organizace se na výstavě podílí některými exponáty. Dále předseda požádal přítomné o pomoc při řešení problému včelařského pozemku. Je potřeba osázet živý plot a tím vylepšit ochranu našeho majetku. Poté předal slovo přednášejícímu.

MVDr. Václav Švec  z Pelhřimova se rozhovořil na téma tlumení nákaz včel a o probíhajících kontrolách Státní veterinární správy. Upozornil na to, že hlášení na ústřední evidenci se má zasílat až v září. (přítomná přítelkyně Berková doplnila, že hlášení  odevzdávat k dalšímu zpracování  spolu s žádostí o 1.D. výboru ZO. Ta zajistí hromadné odeslání do ČMSCH.)  Při jakémkoliv přesunu včel mimo území obce, musí se provést vyšetření na mor včelího plodu. MVDr. Švec také představil svůj systém chovu včel s praktickou ukázkou úlu, dna, víka, krmítka, rámku apod.

Na závěr besedy př. Straňák upozornil přítomné, aby nesháněli Gabon jako jednotlivci. Pokud KSVS, nebo naše ZO nařídí léčení Gabonem ,  dostanou ho všichni a ošetření se provede celoplošně. Aplikace tohoto léčiva není účinná, když se neprovede plošně!

Besedu ukončil předseda ve 20,30 hod. s pozváním na příští besedu dne 7. 4. 2015

Zapsal Jiří Ecker


Zápis z výroční členské schůze Základní organizace ČSV Jihlava,

konané 15. 2. 2015 v zasedací místnosti Úlehlova  5, Jihlava.

 

  Schůzi zahájil předseda ZO př. Dušan Straňák. Přivítal předsedkyni  OO ČSV př. Jaroslavu Berkovou. Seznámil přítomné s programem schůze a dal o něm hlasovat. Program byl schválen jednomyslně všemi účastníky.

  Dále se provedla volba komisí. Do volební komise byli zvoleni př. Meduna, Šobáň a Golský. Do návrhové př. Běhunek, Bohm a Benko.

  Poté seznámila přítomné pokladní př. Berková s finančním hospodařením ZO za rok 2014.

  Následovala zpráva o osvětové činnosti př. Jiřího Bajera.

  O celkové zdravotní situaci ve včelstev a práci zdravotních důvěrníků přednesl  př. Daniel Chlapík. Ke dni  31.1.2015 se dodalo na vyšetření na varroázu celkem 206 vzorků a 9 jich nebylo odevzdáno. U 42 chovatelů nařídila Veterinární služba   jarní ošetření  včelího plodu. Na letošní rok je připraveno  provedení  PVMVP (dle poskytnutí dotace KrÚ Kraje Vysočina). Organizační schůzka zdravotních komisařů je svolána na čtvrtek  18.2.2015.

  V další zprávě předsedy př. Straňáka, byla uvedena práce výboru za celé uplynulé volební období a také poděkování všem členům výboru. Předložil k nahlédnutí  obsáhlou statistiku o počtech včelařů, včelstev, kočování, výnosy medu, vosku, odchovaných matek, jak v ZO, tak v okrese a kraji Vysočina.

  Za kontrolní a revizní komisi, přednesl zprávu o provedené kontrole člen komise př. Petr Šimek. V závěru zprávy nebyly stanoveny žádná opatření ani doporučení.

  Zástupce OO ČSV Jihlava př. Berková seznámila přítomné s prací okresního výboru a průběhu plenárních zasedání. Doplnil př. Straňák o akcích ostatních základních organizacích v okrese. Ve stanovisku k návrhu Stanov a Hlavních směrů činnosti ČSV nebylo vyhověno žádosti naší organizace ke svolání mimořádného sjezdu. Po svolání sjezdu volalo méně než 30% základních organizací.

  V dalším bodě přednesl  př. Straňák návrh „Stanoviska k novým stanovám a Hlavním směrům činnosti ČSV“ od výboru:  připravené stanovy schválit včetně Hlavních směrů! Zdůraznil požadavek „ nevytvářet z KKV další   administrativní stupeň ČSV s právní subjektivitou!“ Je plně dostačující stávající stav, včetně financování jeho činnosti. Dále – neřešit  ve stanovách „dvojí členství“. Bylo schváleno.

  Po krátké přestávce spojené s občerstvením, přečetl př. Jiří Bajer návrh osvětové činnosti ZO na rok 2015. Následoval návrh finančního rozpočtu př. Berkové. Uvedla zvýšení zápisného pro nové členy na 20,- Kč.

  Předseda návrhové komise př. František Meduna uvedl navrhovaná jména do nového výboru ZO a do kontrolní a revizní komise. Jsou to př. Berková, Bajer, Bartoš, Straňák, Benko, Ecker, Hejč, Chlapík, Meduna a dodatečně navrhnutý př. Svatopluk Bena a do kontrolní a revizní komise př. Soukopová, Šimek a Hably jako náhradník př.Kučírek. Na okresní konferenci byli navrženi př. Benko, Kucharovič , Vopálenský,  Ecker, Zeman, Pokorný, Urban, Pospíchal a jako náhradník př. Ress. Do předsednictva OV př. Bajer ,Berková, Straňák a Meduna. Do OV př. Hejč, Bartoš a Chlapík. Do okresní kontrolní a revizní komise př. Petr Šimek. Hlasováním výr. členskou schůzí všichni jmenovaní byli jednoznačně zvoleni.

  Dále př. Berková přečetla návrh na finanční odměny pro jednotlivé funkcionáře. Také tyto odměny bez připomínek odhlasovány.

  V dalším bodě programu schůze, byl přednesen návrh na usnesení, které bylo hlasováním schváleno.

  Schůzi s poděkováním za účast ukončil v 13,15 hod. př. Dušan Straňák.

 

Zápis sepsal Jiří Ecker

Vytvořeno/změněno 19. 08. 2015, 22:08:16 hodin, založil/a DStranak

 
UPRAVIT © ČSV, o. s. 2011