zápis ze schůze - besedy 2014


Zápis z besedy ČSV konané dne 2.12.2014.

Besedující byli seznámeni s průběhem výplaty dotace.

 Přetrvává malá informovanost členské základny. I přesto, že termín výplaty byl znám skoro rok předem a žadatelé byli upozorněni jednak na besedách ale i zveřejněním termínu na webových stránkávh, polovina žadatelů o dotaci se dostavila k výplatě až na telefonické vyzvání.

Problémem současnosti je zejména silný výskyt varroázy a s tím související značný úhyn včelstev. Může to být až jedna třetina zazimovaného stavu. Příčinu lze hledat jednak ve vývoji počasí v průběhu roku. Značný podíl má však i neprovádění prevence chovateli – aplikace formidolu případně přímo kyseliny mravenčí. Umrtnost včel na varroázu je v současnosti celoevropský problém.

V hlavní části besedy přítel Straňák předvedl svůj aparát na zpracování vosku. Ukázka neobvyklého zařízení se setkala s oprávněným zájmem besedujících.

 

Zapsal: HL

 

Výbor základní organizace přeje

všem svým členům i příznivcům včelaření

klidné a spokojené Vánoce a do nového roku, roku 2015

hodně štěstí, pevné zdraví

a samozřejmě i zdravá a silná produktivní včelstva.

 

 

 


Zápis z besedy ČSV konané dne 4.11.2014.

Besedu řídil předseda základní organizace.

Po zahájení připomenul termín vyplácení dotace 1.D. Výplata ve výši 126,- Kč na včelstvo proběhne v termínu dle plánu a to 28.11.2014 od 14 do 17 hodin v prodejně včelařských potřeb. Náhradní termín je 29.11.2014 od 8 do 11 hodin.

Oproti minulým rokům je nutno, aby si každý žadatel o dotaci tuto vyzvedl osobně. „Ne pomocí plné moci“ S podpisem o jejím převzetí bude dále podepisovat zmocnění pro ZO na manipulaci s léčivy pro svá včelstva, požadavek na dotaci na léčiva a souhlas se zpracováním osobních údajů.

Do besedy se zapojil přítel MVDr. Šobán. Zejména pozval zájemce k účasti na přednášce „Včelí produkty, apiterapie“,  která se uskuteční dne 25.11. 2014 od 18,00 hodin ve  Velkém sále Psychiatrické léčebny Jihlava. Přednáší  MUDr. Jiří Brožek

Následně se ujal slova přítel Bajer a seznámil přítomné s výsledky jednání semináře učitelů včelařství. Seminář byl zaměřen na nové poznatky v oblasti nákaz a nemocí včelstev a k prevenci. Poté přešel k přednášce získávání a zpracování včelích produktů, tedy nejen medu, ale i propolisu, pylu, mateří kašičky, včelího jedu a vosku a jejich využívání zejména  v apiterapii.

 

Zapsal: HL

 


Zápis z besedy ČSV konané dne 7.10.2014.

V průběhu besedy byl upřesněn způsob provedení ošetření včelstev a sběr zimní měli za účelem vyšetření na výskyt rozroče varroa destructor.

Pro jednotlivé obvody byly distribuovány lahvičky varridolu a knoty na první dvě ošetření fumigací. Třetí ošetření bude provedeno aerosolem.

Vzhledem k dosavadnímu teplému počasí není nutno s prvním ošetřením spěchat, v plodištích je dost plodu. První ošetření provést fumigací nejdříve v polovině října. Následně dodržet potřebné odstupy mezi jednotlivými ošetřeními tedy dva, lépe tři týdny a ukončit třetí ošetření mezi 15. až 20. prosincem.

Po poslení aplikaci varridolu, provést po 7-mi dnech, vyčištění podložek. Následný spad měli po 30-ti dnech pak sesbírat a směsný vzorek za stanoviště koncem ledna 2015 odevzdat k vyšetření.

 

 

Zapsal: HL


Zápis z členské schůze ZO ČSV konané dne 2.9.2014.

Besedu řídil předseda základní organizace.

Po zahájení a seznámení s programem jednání předal slovo př. Bajerovi. Ten informoval přítomné o výstavě v Ostravě, která se zúčastnil dne 27.9.2014.

Následně byl v nepřítomnosti přijat za člena ZO ČSV - CPI Jihlava shopping, a.s. „právnická osoba“.  př. Klouda z Nového Rychnova, který bude provozovat stanoviště včel na střeše City Parku  se nedostavil.

Dalším bodem jednání byly závěry aktivu, který se pro Kraj Vysočina uskutečnil dne 30.8.2014 v Jihlavě. Z 51 pozvaných se zúčastnilo 41, což je účast poměrně dobrá ( vzhledem k účasti, kdy aktiv býval v Brně a pro okr. Pelhřimov v Č. Budějovicích).

Za ZO Jihlava a KKV ČSV kraje Vysočina se zúčastnil př. Straňák, za okresní organizaci přítelkyně Berková. Za vedení svazu byl přítomen nový tajemník svazu přítel Petrů a z Brna se zúčastnil př. Pantůček.

Ve vedení svazu přetrvávají spory. Zejména se jedná o soudní jednání mezi odvolaným a nově zvoleným předsedou svazu. Magistra Machová ukončila činnost jako tajemnice z pověření, další její setrvání na pozici právničky svazu není dořešeno. K posunům došlo i na dalších postech – ekonomem svazu je př. Ing. Šturma, sekretářkami tajemníka jsou přítelkyně Hladíková a Ziková.

Na aktivu zaznělo varování o enormním rozvoji varroázy. Otázky prevence a potlačování zdrojů této nemoci budou součástí besedy dne 7.10.2014.

Následně se do diskuse přihlásil př. MVDr. Šobáň. Informoval jednající o problémech se kterými se potýká, když chce pracovat s dětmi – konkrétně se jedná o zřízení kroužku mladých včelařů při DDM v Jihlavě 

 

 

Zapsal: HL

 

                                                                          


Zápis z besedy ČSV konané dne 5.8.2014.

Po zahájení a přivítání besedníků proběhla výměna zkušeností z průběhu snůšky.

V průběhu měsíce července, pokud u někoho snůška byla, pak pouze minimální. Nelze předpokládat, že se situace změní a výnosy vylepší v průběhu měsíce výskyt medovice. Vzhledem k stávající situaci je nutno u těch včelařů, kteří tak dosud neučinili, provést přikrmování včelstev a včas zahájit krmení a přípravu zazimování.

Vzhledem k situaci ve vývoji varroázy aplikovat léčiva na bázi kyseliny mravenčí. Dostupná a snadná aplikace je použití formidolu. Gabon, jak bylo zmíněno, v jakékoliv modifikaci nebude centrálně aplikován.

Ve dnech 9. až 10.8. se uskuteční zájezd do Kráľovej pri Senci – organizuje př. Bajer.

 

 

Zapsal: HL

 


Zápis z besedy ČSV konané dne 1.7.2014.

Besedu řídil předseda základní organizace. Po zahájení a přivítání besedníků proběhla výměna zkušeností z průběhu snůšky. Do besedy se zejména aktivně zapojili přátelé Kucharovič, Bartoš a Fatr.

Podle dosavadního vývoje lze očekávat, že výnos bude maximálně průměrný. Na poměrně malých výnosech se podílí nemalou měrou suché a chladné počasí. V průběhu přelomu května a června docházelo v důsledku prudkého rozvoje včelstev k četnému rojení. Názory na příčiny vzniku rojové nálady se různí. Zatímco př. Kucharovič vidí způsob jak omezit rojení v důsledném uplatňování tzv. Bičíkovy metody, respektující přirozené životní prostředí včel a jejich vedení bez násilných zásahů do složení poměru dělničího a trubčího plodu, př. Fatr její význam naprosto odmítá.

Je na každém včelaři, aby podle vlastního rozhodnutí vyzkoušel, jak bude postupovat. Když už ne letos, tak v příštích letech.

Př. Bartoš se dotkl problematiky možného vlivu zemědělských postřiků na úhyn včel a významu hlášení stanoviště včel na příslušný obecní (městský) úřad či magistrát. Připojil se i př. Číhal. Včely nelze před zahájením postřiku v denních hodinách zavřít do úlu, byť by chovatel měl „kočováky“ a nelze předpokládat, že by zemědělci aplikovali postřik pouze v noci, jak by správně měli. Většina postřiků je sice pro včely relativně neškodných, záleží však na koncentraci roztoku, četnosti aplikací a letové aktivitě včel. Diskusi doplnil př. Straňák: Význam hlášení spočívá v tom, že jedině při nahlášení stanoviště v stanoveném termínu, je možno, v případě prokázané otravy postřikem, počítat s adekvátní náhradou.

V další části besedy pokračovala tématika zdravotního stavu včel. Do diskuse se zapojila přítelkyně Soukopová, která zpozorovala na podložkách zvýšený spad varroa destructor už v průběhu medobraní. Jak léčit Formidolem, aby tento nebyl v medu. Zvýšený výskyt roztoče zaznamenal i př. Hakl. Vznesl dotaz, zda bude letos aplikován Gabon.

Na dotazy reagoval př. Straňák: Odebrat medník, v průběhu 4 dnů aplikovat přípravek Formidol, medník vrátit (nebo vytočit med a použít Formidol). Vzhledem k dobré situaci zjištěné při vyšetření zimní měli a podle hlášení chovatelů provádějících plošný variomonitoring výbor rozhodl, že letos se Gabon aplikovat nebude. Je na každém chovateli, aby si přeléčení provedl kyselinou mravenčí – Formidolem, podle potřeby i opakovaně..

 

 

Zapsal: HL

 


Zápis z besedy ČSV konané dne 3.6.2014.

Besedu řídil předseda základní organizace. Po zahájení sdělil, že současná aktuální cena medu ve výkupu činí 73,- Kč/kg.

V dalším se věnoval způsobům zpracování a zužitkování medu. Společně s přítelem Jiřím Bajerem sdělili své zkušenosti a úskalí, jež mohou včelaře potkat při jeho pastování. Samotný pastovaný med, vzhledem k tomu že nekrystalizuje, je v poslední době u spotřebitelů poměrně žádaný.

Vzhledem k tomu, že se přibližuje léto, přítel Bajer upozornil potenciální zájemce o přihlášení se na zájezd, který se uskuteční ve dnech 9. až 10. srpna na Slovensko Předpokládá se návštěva u přítele Moravčíka v Kraľovej při Senci.

Přítel Straňák připomenul blížící se termín hlášení počtu včelstev na ČMSCH. Letošní žádost o dotaci 1D bude podmíněna přiložením „POTVRZENÍ O REGISTRACI V ÚSTŘEDNÍ EVIDENCI“ z roku 2014! Pozor – formulář vyplnit úplný včetně údajů o katastru a čísle parcely, kde jsou včelstva umístěna.

Do besedy se zapojil i host, přítel Josef Jaroš z Věžnice – ZO Havlíčkův Brod. Dotkl se aktuálního tématu, který trápí mnoho poctivých včelařů. Přibývá chovatelů, kteří se věnují včelaření pouze s vidinou snadného zisku. Jejich cílem je získání maxima možných dotací a zisk za každou cenu. Pokud není snůška, včelám podávají krmné sirupy. Ty se stávají podstatnou součástí jejich „medu“. Jsou v něm zjistitelné jedině podrobným laboratorním rozborem a takto nekvalitní med byl zjištěn ve výkupu. Tato praxe nemá nic společného s přístupem většiny poctivých včelařů, kterým tito “takypřátelé“ kazí reputaci. Původ včelstev těchto chovatelů je mnohdy velmi pochybný stav žalostný. Nejsou pro svého majitele předmětem péče, ale pouze zdrojem zisku za každou cenu. Zdravotní stav může být nebezpečný pro ostatní včelstva v okolí.

 

Zapsal: HL


Zápis z besedy ČSV konané dne 6.5.2014.

Po zahájení besedy předseda organizace předal slovo přítomnému příteli Zdeňku Šobáňovi. Ten seznámil účastníky besedy s výsledky svého mnohaletého včelaření a se svým úmyslem, jak chce pomoci rozvoji včelařství. Ve spolupráci s přítelem Jiřím Bajerem hodlá organizovat v Jihlavě přednášky k aktuální problematice. Současně všechny zájemce pozval na nejbližší přednášku, která se uskuteční dne 12.5.2014 v 18,00 hodin v sále Divadla Na kopečku.

Pak se ujal slova náš bývalý člen, pan Tomáš Plevan. Seznámil besedující s tématikou ztrát včelstev. Jedná se o nepředvídatelné úhyny v průběhu zimování a objasňování jejich příčin.

Následující část besedy byla věnována aktuální tématice a to potlačování rojení.

Slova se ujal přítel Dušan Straňák. Volně navázal na problematiku chovu matek z minulé besedy. Vyzdvihl význam tzv. Bičíkovy metody a vzpomenut pozitivní zkušenosti, které má z jejího uplatňování v posledních asi pěti sezónách.

Je třeba brát v úvahu zejména fakt, že rojení nenastává vlastním vyrojením, ale podstatně dříve vytvářením podmínek vzniku rojové nálady. Příčinou může být malý životní prostor v úlech, zamezující dalšímu rozvoji včelstva. Dále nepříznivé počasí, kdy včely nemohou za snůškou. Málo trubčího plodu znamená nadbytek mateří kašičky pro výživu nových matek. Protirojová opatření - prostorné nástavkové úly, v plodišti přiměřená plocha stavebních rámků, kdy včely si samy rozhodnou jaké buňky vystaví, zda trubčí nebo dělničí, ponechání trubčího plodu volnému vývoji až do druhé poloviny července, pak teprve vyřezávat, volná otevřená česna až do podletí a začátku dokrmování včel – prostor úlu se nepřehřívá, tvorba oddělků.

Pokud se už včely vyrojí, nutno roj sundat. Možno s výhodou použít jeho sklepnutí přímo do rojáčku ve kterém je jeden rámek s otevřeným plodem. Pokud je roj ve větší výšce, možno ho zachytit do obyčejného igelitového pytle a následně usadit.

V průběhu besedy přítelkyně Jaroslava Berková vydala jednotlivým zájemcům Formidol.

 

Prevence proti šíření včelích chorob:

Zalétlé roje neznámého původu nutno bezpodmínečně utratit.

 

Zapsal: HL


Zápis z besedy ČSV konané dne 1. 4. 2014.

Besedu zahájil předseda organizace přivítáním přítomných. Úvodem připomenul, že 13.dubna uplyne 90 let od založení Českého včelařského spolku v Jihlavě. Následně mohli účastníci besedy nahlédnout do kronik spolku vedených od jeho založení až do roku 1985 a do knižně vyvázaných starých vydání časopisu Včelař. V současné době naše organizace marně hledá ochotného přítele či přítelkyni, která by pokračovala v činnosti kronikáře.

Další průběh besedy byl věnován tématice chovu včelích matek. Tím bylo navázáno na přednášku přítele Slámy z předchozího měsíce. Přítel Straňák seznámil přítomné s možností zakoupení potřebných pomůcek pro chov a podělil se o své zkušenosti.

Ze zdravotní situace nutno připomenout, že v důsledku předčasného rozvoje včelstev lze očekávat i negativní dopady, představované možným rozmnožením roztoče varroa destructor. Je záhodné této skutečnosti věnovat pozornost a přemnožení včas zabraňovat.

Průběžně byly přijímány objednávky na prostředek formidol za dotovanou cenu – zájem projevila asi čtvrtina chovatelů. A co ostatní? Budou si pořizovat formidol za plnou cenu? ….  

U organizace jsou dnes tři prohlížitelé včelstev – přátelé Bajer, Vopálenský a Ing.Šimek. To je pro organizaci, mající 184 organizovaných chovatelů poměrně málo. Výbor ZO tudíž hledá zapálené chovatele jako zájemce o případné vyslání na školení a přezkoušení na prohlížitele.

V souladu se zaváděním nového centrálního informačního systému, docházelo v posledních měsících k pochybení v distribuci časopisu včelař i ostatních periodik. Výbor organizace apeluje na členy, kteří tiskoviny neobdrželi, aby nápravu sjednávali prostřednictvím předsedy organizace, přítele Straňáka.


Zápis z besedy ČSV konané dne 4.3.2014.

Besedující byli oficiálně přivítáni předsedou základní organizace. Současně představil a přivítal hosta, předsedu redakční rady časopisu Včelařství, přítele Jiřího Slámu.

Na základě jednání výboru ZO, v souvislostri s vyhodnocením zdravotní prevence a výsledků vyšetření zimní měli na varroázu a zjištěnému dobrému stavu v převážné většině chovů, nebude v podletí aplikován Gabon. Je tedy nutno k tlumení rozvoje roztoče použít prostředky na bázi kyseliny mravenčí. Potřebný počet balení Formidolu, je možno si objednat za dotovanou cenu, cestou zdravotního referenta organizace, nejpozději při příští besedě.

Následně se slova ujal přítel Jiří Sláma. Ve své přednášce ze s besedujícími podělil o poznatky z chovu včel v průběhu celého roku. Upozornil na časté chyby, jichž se včelaři dopouští, zdůvodnil příčiny neúspěchů a doporučil způsoby nápravy.

Z celé přednášky bylo zřejmé, že doporučení vycházejí z přirozeného chování včel v přírodě. Chovatel se musí včelám přizpůsobovat a volit takové  metody a prostředky při jejich vedení, aby nebyly s tímto v rozporu. Celý proces je nutno pojímat komplexně, zajistit kontinuitu života včelstev a nevytrhávat jednotlivosti ze souvislostí.

Jeho přednáška byla všemi besedujícími pozorně sledována a to po dobu tří hodin.

Pro ty, kteří se nemohli z jakýchkoliv důvodů, besedy s přednáškou zúčastnit je možno, v případě zájmu, zveřejnit stručný průřez přednáškou. Máte zájem?

Zapsal: HL


 

Zápis z výroční členské schůze
Základní organizace Českého svazu včelařů, o.s. v Jihlavě,
konané dne 9. února 2014.

 

Výroční členskou schůzi zahájil přivítáním všech přítomných předseda ZO přítel Dušan Straňák.

Poděkoval za práci pro CSV přítelkyni Berkové a omluvil ji zjednání z důvodu hospitalizace a popřál brzké uzdravení. Navrhl, aby program jednání byl doplněno o volbu nového člena výboru a o přijetí stanoviska k situaci v CV CSV.

Dále navrhl, aby volební a návrhová komise pracovala ve složení: předseda – Ladislav Kucharovič, člen – František Meduna.

Výroční členská schůze schválila přednesené návrhy a ve svém jednání se řídila následujícím  programem jednání:

  1. Zahájení.

  2. Volba návrhové komise.

  3. Zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2013.

  4. Zpráva kontrolní a revizní komise.

  5. Vystoupení zástupce okresní organizace ČSV.

  6. Diskuse k předneseným zprávám.

  7. Doplňující volba nového člena výboru.

  8. Návrh činnosti a rozpočtu ZO na rok 2014.

  9. Návrh a schválení účelových příspěvků pro příjmy ZO.

10. Přestávka.

11. Schválení odměn funkcionářům výboru.

12. Návrh a schválení usnesení z VČS.

13. Závěr.

Byly předneseny jednotlivými členy výboru zprávy o činnosti a hospodaření základní organizace za rok 2013.

První se ujal slova přítel Bajer a vyhodnotil oblast osvěty a kultury. Přítelkyni Berkové poděkoval za přípravu a zabezpečení včelařského plesu i za organizaci zájezdu na výstavu Země živitelka do Českých Budějovic a s tím související návštěvu zámeckého areálu v Jindřichově Hradci s večerním divadelním pásmem.

Následně předseda základní rganizace přednesl za pokladníka zprávu o hospodaření a za zdravotního referenta zprávu o přijímaných opatřeních v průběhu roku a zdravotním stavu včelstev.

Jednatel přednesl zprávu o činnosti výboru, stavu členské základny a hospodaření. Informoval jednající o navýšení nemovitého majetku – odkoupení podílu na nemovitosati v ul. Joštova v Jihlavě. Dosud pronajímané prostory od Magistrátu města Jihlavy byly v rámci privatizace odkoupeny do majetku základní organizace.

Zprávu kontrolní a revizní komise přednesl přítel Ing. Šimek. Konstatoval, že v hospodaření základní organizace nebyla zjištěna pochybení.

Za okresní organizaci ČSV pozdravil jednající člen RV ČSV přítel Leoš Vaněček. Ve svém vystoupení se zabýval situací v celostátních orgánech svazu, důvodech a způsobu výměny předsedy svazu.

V diskusi nebyly k předneseným zprávám vzneseny výhrady.

Předseda organizace seznámil přítomné s výsledky vyšetření měli ze spadu na varroázu. Ty jsou poměrně dobré, přesto u deseti chovatelů bude nutno v předjaří provést ošetření Mavrikem. Dotyční budou informováni. Ošetření provedou na vyžádání přítel Bajer, Straňák a Fatr.

Dále připoměl povinnost, provést vyšetření na mor včelího plodu na teritoriu v okolí Výskytné a to po pěti letech po zrušní pásma VMVP. Zainteresdovaní byli informováni písemě.

V diskusi zazněl aktuální názor, jako odraz na situaci ve vrcholných orgánech svazu. Vrcholné orgány svazu a čelní funkcionáři, po posledním řádném sjezdu, místo zabezpečení potřeb řadových členů utápí svoji energii v usilování o vrcholné posty. Tyto spory stojí nutně svaz přímo či nepřímo nemalé výdaje a včelařská veřejnost je nerespektováním stavov a výsledků jednání sjezdu znepokojena. Z toho důvodu je navrženo a schváleno, aby se základní organizace připojila k iniciování mimořádného sjezdu na němž proběhnou řádné volby a pro další období budou výsledky plně respektovány.

V doplňujících volbách výboru byl navržen k doplnění výboru, s předpokladem k zastávání funkce zdravotního referenta, přítel Daniel Chlapík. Nárh byl schůzi bez výhrad schválen.

Poté přítel Bajer přednesl návrh plánu činnosti na rok 2014. Předseda ZO pak přednesl návrh rozpočtu, výši účelových příspěvků a výše odměn pro členy výboru, komisí a členů, pracujících ve prospěch záklaní organizace.

Před ukončením  jednání výroční členské schůze přednesl přítel Ladislav Kucharovič návrh usnesení. Do usnesení byly zapracovány výše uvedené závěry jednání, tedy dovolba člena výboru, rozpočtové údaje, plán činnosti a zpracování požadavku k iniciování mimořádného sjezdu.

Schůze byla ukončena v 13.30 hodin předsedou základní organizace s přáním mnoha úspěchů v nastávajícím roce.

 

Předseda ZO:  Dušan Straňák                            Jednatel ZO: Ing. Ludvík Hejč


Zápis z besedy ČSV konané dne 7.1.2014.

 

Besedu zahájil předseda organizace přivítáním přítomných, přáním štěstí zdraví a úspěchů do nového roku a seznámením s tématem besedy a hlavními úkoly, které budeme plnit v lednu.

Vzhledem k blížícímu se termínu výroční členské schůze, která se  uskuteční dne 9.2.2014 od 8,30 hodin v zasedací místnosti v domě na ul.Úlehlova 5  v Jihlavě, přednesl jednatel  jako aktualitu základní ustanovení ze stanov a jednacího řádu ZO.

Všichni členové ZO obdrží v nejbližších dnech pozvánku na výroční členskou schůzi. Součástí pozvánky je návrh plánu na rok 2014.

Dále každý obdrží instrukce k přípravě vzorků spadu zimní měli – budou k pozvánce přiloženy. Vzorky k vyšetření na varroázu jsou povinni odevzdat všichni chovatelé důvěrníkům jednotlivých obvodů do 24.1.2014.

Chovatelé, mající stanoviště včel kolem Vyskytné u Pelhřimova, konkrétně v katastru obcí Dudín, Opatov, Milíčov, Dušejov a Zbilidy musí odevzdat i  vzorky měly na vyšetření MVP po 5ti letech od zrušení ohniska MVP, opět příslušným důvěrníkům obvodů a to do 28.2.2014.

Osvětový referent, přítel Bajer se ve svém vystoupení podrobněji věnoval zámyslu činnosti na rok rok 2014.

Dále vysvětlil podstatu a organizaci Varroa monitoringu v průběhu roku a možné metody omezování rozvoje roztoče – výsledky ze semináře na Mendlově zemědělské univerzitě v Brně.

Zájemci jsou zváni k účasti na včelařském plese dne 25.1.2014 na Zezulkárnu. Lístky je možno zakoupit u př, Berkové - tel: Příspěvky do tomboly či jiná pomoc při přípravě je vítána.  

          

Zapsal: LH

Vytvořeno/změněno 22. 11. 2014, 19:01:42 hodin, založil/a zo-jihlava

 
UPRAVIT © ČSV, o. s. 2011