zápis ze schůze - besedy 2013


Zápis z besedy ZO ČSV Jihlava konané dne 3.12.2013.

Besedu zahájil předseda organizace přivítáním přítomných a seznámením s tématem besedy..

Nejprve se věnoval dotaci D1 na zazimovaná včelstva  a placení členských příspěvků. Výše dotace byla stanovena na 138,- Kč na včelstvo a výplata byla provedena v termínu stanoveném plánem práce na rok. Po administrativní stránce byla vzorně připravena pokladní, přítelkyní Berkovou. Nedostatky byly ze strany příjemců dotace – značná část se k převzetí dostavila  až po telefonické výzvě, dále zjištěny formální nedostatky při vyplňování plných mocí, pokud se žadatel dotace nedostavil k výplatě osobně.

Dalším bodem jednání byly otázky zdravotní. Podzimní ošetření včelstev probíhá bez nedostatků v souladu s plánem a směrnicí SVS. Výbor děkuje všem členům za pochopení a zdárný průběh dosavadní aplikace prostředků. Po třetím (přednostně využít aerosolu) ošetření včelstev, vyčištění podložek a měsíční lhůtě, provést sběr zimní měli v souladu s platnými zásadami. Termín jejího odevzdání k vyšetření bude upřesněn na lednové  besedě, odevzdání každopádně  provádět cestou příslušných léčitelů.

Poslední část besedy byla věnována situaci ve vedení svazu. Opakovaný pokus o odvolání PRV a předsedy dr. Švamberka z funkce předsedy svazu a následné přípravě provedení nových voleb v měsíci lednu 2014.

Následující beseda proběhne dne 7.1.2014 a  bude věnována přípravě výroční členské schůze.

Vzhledem k blížícímu se konci roku výbor přeje

všem členům ZO, neorganizovaným včelařům i všem příznivcům včelařství

pevné zdraví, mnoho štěstí a úspěchů do roku 2014.

Zapsal: LH


Zápis z besedy konané dne 5.11.2013.

 

Po zahájení byli besedující seznámeni se závěry říjnového pléna OO CSV.o.s., blíže na: http://oo-jihlava.csv-os.cz/ZAPIS-Z-6-10-2013?pm=min:25,pid. Pro besedující je zejména zajímavé vystoupení MVDr. Šulce. Ten rozebral „Metodiku Kontroly Zdraví“, NSVS pro boj s varroázou. Za chybné informace uvedené v NKVS se omluvil a doporučil při organizaci podzimního léčení včelstev postupovat dle starých zásad.

 

Dosavadní průběh  podzimního ošetření probíhá v souladu s všeobecnými zásadami.

Pokud se týká dotací, nebyla výše dotace D1 dosud stanovena. Termín výplaty zůstává beze změn v souladu s plánem na rok 2013, v pátek 29.listopadu v době 14,00 – 17,00 hodin a v sobotu  30.listopadu v době  08,00 – 11,00 hodin v prodejně včelařských potřeb vJihlavě.

Zapsal: HL

 

 

 


Zápis z besedy konané dne 1.10.2013.

 

Beseda byla po přivítání a zahájení věnována především otázkám organizace a vlastního provedení podzimního ošetření včel.

 

Přes zmatečné údaje v oficiálním veterinárním nařízení se předsednictvo a výbor ZO dohodli na tom, že dosavadní způsob potlačování škůdce Varroa destructor není v rozporu s tímto nařízením a bude tak postupováno i nadále. Vyzývá k součinnosti a důslednému postupu všechny členy organizace i neorganizované chavatele, mající včelstva rozmístěnana k.u. působnosti ZO.

 

V průběhu zhruba druhé poloviny října a listopadu provést dvě aplikace přípravkem Varidol fumigací za použití knotů, v první polovině prosince pak jedenkrát aplikovat tento přípravek aerosolem.

 

Po třetí aplikaci, asi po týdnu, vyčistit podložky a následně ponechat vyčištěné podložky v podmetu 30 dnů. Pak provést sběr měli k rozboru na vetrinární správě. Směsný vzorek z každého stanoviště vysušit od vlhkosti (zamezit spečení, nejlépe položit několik vrstev papíru na radiátor ústředního topení, na nich měl rozprostřít v tenké vrstvě a vysušit). Vysušenou měl nasypat do prodyšného obalu, zamezit pronikání vlhkosti a vysypávání.

 

Řádně označený obal s mělí odevzdat svému důvěrníkovi.

 

Ten předá takto připravené vzorky zdravotnímu referentovi organizace k předání na vetrinární správu k vyšetření. Termíny budou následně upřesněny

 

Zapsal: HL


Zápis z besedy konané dne  3.9.2013

 

Přesto, že původně byla plánována schůze ZO, uskutečnila se tradičně vzhledem k malé účasti beseda.Schůze by nebyla usnášeníschopná.

Besedující byli seznámeni s průběhem zájezdu Na Zemi živitelku do Českých budějovic, jehož součástí byla i návštěva zimoviště včel kočujícího včelaře z Českých Budějovic a večerní prohlídka s kulturním pásmem na zámku v Jindřichově Hradci.

 

V rámci jednání byly od přítomných převzaty vyplněné formuláře na uplatnění dotace D1 na zazimovaná včelstva a hlášení o počtu zimovaných včelstev pro ústřední evidenci ČMSCH.

Chovatelé, kteří uvedené doklady neodevzdali mají možnost tyto v nejkratší době odevzdat bu´d přímo k př. Berkové nebo cestou prodejny včelařských potřeb k rukám předsedy ZO př. Straňáka.

 

Zapsal: LH


Zápis z besedy ČSV konané dne 6.8.2013.

 

Besedu zahájil předseda základní organizace přivítáním přítomných a seznámením s tématem besedy.

Připomenul blížící se termín pro podání požadavků na dotaci pro zazimovaná včelstva D1. Vyplněné formuláře je nutno odevzdat pokladní, přítelkyni Berkové, nejpozději při příštím setkání členů ZO tedy 3.9.2014. S podáním žádostí bezprostředně souvisí i odevzdání podkladů do centrální evidence k ČMSCH. Je bezpodmínečně nutné udat i číslo parcely příslušného katastrálního území, kde je stanoviště včel. Pokud toto nebude splněno, nebude dotace přiznána.

Vzhledem k opožděné a malé letošní snůšce došlo k navýšení výkupních cen medu oproti předchozím letům. Květový se vykupuje za 76,- Kč/kg, medovicový 87,- Kč/kg.

Začíná se projevovat melicitóza, proto je vhodné přijmou ve včelstvech opatření.

Poslední srpnovou sobotu se v souladu s plánem činnosti na rok uskuteční zájezd do Českých Budějovic na výstavu Země živitelka. Cestou tam je plánováno navštívit v Kamenici nad Lipou přítele Lišku a vyslechnou jeho zkušenosti. Při zpáteční cestě je plánována zastávka k návštěvě zámku v Jindřichově Hradci. Večerní prohlídka bude spojena s divadelním představením.

Přítel Bajer seznámil přítomné, že plánuje účast na Apimondii v Kyjevě. Zájezd bude ve dnech 30.9 až 4.10, předběžná cena 11000,- Kč.

 

 

 

Zápis z besedy ČSV konané dne 2.7.2013.

 

Podle plánu měla být beseda zaměřena na hodnocení snůšky. Ta je však v současné době zanedbatelná a výnosy minimální. Úspěch je spíše výjimkou.

Chovatelům, kteří si objednali Formidol, byl tento vydán. Z hlediska výskytu roztočů ve včelstvech, situace je dobrá, pod kontrolou. Formidol je třeba aplikovat ihned po skončení snůškyc. Postupovat přitom podle přívalového letáku. Následující beseda se uskuteční v souladu s plánem na rok dne 6.8.2014 a mimo jiného bude zaměřena na organizaci zájezdu na výstavu Země živitelka do Českých Budějovic.

 

 

Zápis z besedy ČSV konané dne 4.6.2013.

 

 

Besedu zahájil a řídil předseda základní organizace. Tématem besedy bylo získávání a využívání včelích produktů a zužitkování medu.

Pokud se zužitkování medu týče, letos s jeho uplatněním na trhu v žádném případě problém nebude. Projeví se ho spíše nedostatek a dojde k zužitkování případných přebytků z předchozích let, pokud jsou k dispozici.  Med lze prodat za cenu 76,- Kč /kg.

Bylo vzpomenuto, že do výkupu se vzhledem k velké poptávce po medu dostává a byl zjištěn i nekvalitní nastavovaný med obsahující značné množství krmných sirupů.

O možnosti aplikace dalších včelích produktů - pyl, propolis, mateří kašička i voda pohovořil přítel Bajer.


Zápis z besedy konané dne 7.5.2013.

 

Po zahájení besedy a přivítání pítomných se slova ujal př. Bohumír   Tichý.

Ve své přednášce se zevrubně věnoval novým i všeobecně známým poznatkům z chovu včelích matek a jejich vlivu na vlastnosti a kvalitu včelstva.

 

Chov včelích matek je natolik složitá problematika, že je na každém včelaři, jakou metodu a postup zvolí v souladu se svými zkušenostmi schopnostmi a možnostmi. I z necertifikovaného chovu může vhodným a zodpovědným výběrem plemenného materiálu vzejít výkonná matka která bude základem pro mírné, nerojivé ale výkonné včelstvo. Naopak matka z uznaného chovu může v rukou nezkušeného včelaře svého majitele zklamat.

 

Závěrem odpověděl na položené dotazy.

 

Zapsal: LH


Zápis z besedy ČSV konané dne 5.3.2013.

Po zahájení besedy a přivítání přítomných se slova ujal př. Ing. Rostislav Pešek.

Ve své přednášce zeširoka objasnil a rozebral všeobecně známé i nové poznatky chovu včel a způsoby jejich ošetřování v průběhu roku.

Vzhledem k tomu, že se věnuje nízkonástavkovému včelaření, dotkl se problematiky činnosti  organizace Pracovního společenství nízkonástavkových včelařů a výhodám a odlišnostem oproti klasickému včelaření. 

      

Zapsal: LH

 

 

 

Zápis z besedy ČSV konané dne 2.4.2013.

 

Besedu zahájil předseda organizace přivítáním přítomných a seznámením s tématem besedy.

Probírala se zdravotní situace ve včelstvech, působení a způsob aplikace různých přípravků určených k jejich ošetřování.

Podle počtu přihlášených zájemců o dotovaný nákup Formidolu se v letošním roce bude zajišťovat 7 beden.

Vzhledem k výsledkům zimního vyšetření na varroázu a nízkému výskytu roztoče Varroa destruktor se letos nebude objednávat a aplikovat Gabon.

Dalším tématem besedy byl naprosto ojedinělý a nevhodný průběh počasí pro vyzimování včel od začátku roku. Dnes ráno bylo naměřeno -5°C, dosud leží sníh a předpověď počasí na následující dny předpokládá další sněžení. Má napadnout 10-15cm sněhu!

V závěru besedy byli besedující pozváni na další besedu, která má být spojena s přednáškou.

 

Zapsala: JB

 


Zápis z výroční členské schůze

Základní organizace Českého svazu včelařů, o.s. v Jihlava,

konané dne 10. února 2013.

Výroční členskou schůzi zahájil přivítáním všech přítomných předseda ZO přítel Dušan Straňák. Přítomní povstáním uctili památku zesnulých včelařů. Následně výroční členská schůze schválila program svého jednání:

 1. Zahájení.
 2. Volba návrhové komise:   bez připomínek odsouhlaseni - přítel Kucharovič, Bena, Urban
 3. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011.  Přítel Bajer přednesl zprávu osvětového referenta. Přítel Plevan rozebral zdravotní problematiku. Hospodařením se zabývala přednesená zpráva přítelkyně Berkové. Ve zprávě výboru ZO přednesené předsedou př. Straňákem bylo konstatování splnění usnesení z výroční členské schůze v roce 2012. Poděkování jednotlivým členům výboru za jejich práci,  podobně jako za práci důvěrníkům. Zpráva dále rozebrala statistiku v počtech členů = 182, včelstev =2189. Součástí zprávy je hodnocení zapojení se našich členů ve vyšších organizační strukturách v OV ČSV Jihlava a v KKV ČSV Kraje Vysočina. A dále stručné hodnocení práce v nich. Závěrem je konstatováno o součtu majetku techniky k ošetřování včelstev a evidence pozemků ve vlastnictví organizace. Písemné znění jednotlivých zpráv je přiloženo.
 4. Zpráva kontrolní a revizní komise –předseda přítel Ecker konstatoval, že při prověrce účetních dokladů komise neshledala žádné chyby v účtech.
 5. Vystoupení zástupce okresní organizace ČSV. Vystoupil př. MVDr. Šulc Jiří. Oznámil změnu v placení za vyšetření na varroázy – ZO ČSV dostane 25 Kč za jeden vzorek. Okres Jihlava je prost MVP. Ohnisko v Rybném se nepotvrdilo. Vyšetření na MVP se platí při přesunu mimo kraj.
 6. Diskuse k předneseným správám.  Prodiskutováno zachování výše odměn členů výboru, důvěrníkům a na údržbu techniky. Pro lepší údržbu pozemku zvážit pověření konkrétních členů.
 7. Upřesnění  obvodů a doplnění důvěrníků. Počet obvodů byl rozšířen o č. 24 pro oblast Malý Beranov + Helenín a to z důvodu zmenšení rozsáhlosti obvodu č. 18. Důvěrníkem v novém obvodu zůstává přítel Jiří Bajer. V tomto bodě jednání proběhla dovolba nového člena výboru a to přítele Františka Meduny.
 8. Návrh plánu činnosti a rozpočtu ZO na rok 2013. Po přednesení přítelem Bajerem a Berkovou bylo schváleno.
 9. Návrh a schválení účelových příspěvků pro příjmy ZO. Přednesl přítel Straňák – bylo schváleno.
 10. Přestávka. Bylo podáno občerstvení přítomným na jednání.
 11. Schválení odměn funkcionářům výboru. Výbor navrhl odměny neměnit a zachovat stav z roku 2012 – bylo schváleno.
 12. Návrh a schválení usnesení z VČS. Přednesl předseda návrhové komise př. Kucharovič – bylo schváleno.
 13. Závěr. Jednání VČS ukončil předseda př. Straňák s přáním všem dobrého včelařského roku.       

Zapsal:  Dušan Straňák


Zápis z besedy ČSV konané dne 8.1.2013.

Besedující byli oficiálně přivítáni na úrvní besedě v tomto kalendářním roce. Následně pak pozváni k účasti na XXXVI. Včelařském plese, který se uskuteční dne 26.ledna 2013 již tradičně v sále Zezulkárny. Vstupenky jsou k zakoupení v ceně 150 Kč na osobu u pžítelkyně Berkové, případné sponzorské dary do tomboly jsou vítány.

Další část besedy byla věnována podzimnímu ošetřování včelstev. Aplikace fumigací i aerosolem byla úspěšně provedena v plném rozsahu. Sběr vzorků zimní měli provést 30 dnů po vyčištění podložek po posledním ošetření aerosolem. Měl odevzdat do 27.1.2013 svým komisařům v prodyšných obalech zamezujících jejímu rozsypání. Obal označit štítkem s uvedením jména a příjmení chovatele, adresou trvalého bydliště, evidenčním číslem stanoviště a počtem včelstev na stanovišti.

Závěr besedy byl věnován seznámením s návrhem plánu činnosti na rok 2013 a přípravě výroční členské schůze. Ta se uskuteční, oproti plánu předčasně a to již v neděli, dne 10.2.2012 od 8.30 hodin.

Výbor zve všechny členy k maximální účasti na výroční členské schůzi k bilancování výsledků činnosti organizace.

Zapsal: HL

Vytvořeno/změněno 23. 01. 2014, 21:16:40 hodin, založil/a DStranak

 
UPRAVIT © ČSV, o. s. 2011