Zápis ze schůze - besedy 2012


Výbor ZO Jihlava ČSV, o.s., přeje

všem členům ZO, včelařům, jejich rodinám i všem příznivcům a milovníkům přírody

 zdraví, štěstí a úspěchů do roku 2013.


"Když se o včelky postaráme, doubrou snůšku
ku prospěchu všech snad uhlídáme."

 

 

 

Zápis z besedy ČSV konané dne 4.12.2012.

Besedu zahájil předseda organizace přivítáním přítomných.

Následně se ujala slova př. Berková a seznámila besedující s vyplácením dotací.

Předseda organizace provedl seznámení se závěry Aktivu KKV. ČSV získal vyšší prostředky na dotaci D1 a to o 5%. Z těch bude část vyčleněna na administrativu pro organizace vyplácející dotace. K účelnému využití vylacených dotací budou prováděny kontroly počtu zazimovaných včelstev – omezení neoprávněných nároků na dotace.

Celostátní organizace připravuje spuštění Centrálního informačního systému ČSV,o.s., kdy veškerá evidence bude sledována centrálně a jednotlivé stupně svazu do ní budou mít umožněn přístup pro svoji potřebu.

ČSV schválil nákup notebooků pro všechny členy předsednístva celorepulikového výboru a pro okresní výbory – 1 ks pro okres.

Dalším bodem jednání byly otázky zdravotní. Podle výzkumů kyselina mravenčí ani formidol nejsou tak neškodné jak se soudilo. Je třeba používat je s mirou.

Pokud se týká likvidace ohnisek s prokázaným klinickým stavem moru včelího plodu u včelstev, jedná se o diferencovaném přístupu u stanovišť do 20 včelstev, kde pálení bude uplatňováno v plném rozsahu a nad 20 včelstev, kde proběhne pro svoji pálení podle konkrétního nálezu...?

Za zmíňku stojí skutečnost, že včelaři mají možnost nechat si bezplatně vyšetřit 4 vzorky medu za rok. Podmínkou je uvedení pouze data narození.

Besedu doplnil př. Bajer o poznatky z účinnosti provádění ošetření Varidolem. 1. Ošetření – 95% účinnost, 2. Ošetření – 60% účinnost. . ošetření do poloviny prosince. Po posledním ošetření po 14 dnech vyčistit podložky a následující spad měli využít jako směsný vzorek stanoviště k vyšetření u KVS.

Zapsal: LH

 

Zápis z besedy ČSV konané dne 6.11.2012.

Po zahájení byli besedující seznámeni se závěry říjnového pléna OO CSV.o.s., blíže na :

http://oo-jihlava.csv-os.cz/ZAPIS-Z-JEDNANI-7-10-2012?pm=min:1,mid:174,stm:147,mpi:147,pid:63,pci

Pro ZO Jihlava ze závěrů zejména vyplývá:

Provést vyšetření po 5-ti letech v okolí k.ú. Jamné, kde byl zjištěn klinický nález moru včelího plodu.

Oddělit vyšetření měli ze spadu na mor včelího plodu od vyšetření na výskyt Varroa destructor. Mor včelůího plodu - spad z prosince po 3.ošetření – odevzdat samostatně na KVS do 28.12.2012. Po vyčištění podložek 14 dnů po 3.ošetření- spad po 15. lednu 2013 odebrat a odevzdat na KVS do 15.2.-2012 jako směsný vzorek ze včelstev na stanovišti.

Podzimní ošetření neurychlovat, včelstva do konce roku nezateplovat.

Pokud se týká dotací, i když se blíží termín vyplácení, nebyla výše dotace D1 dosud stanovena. Termín výplaty zatím zůstává beze změn, tedy 23.11 od 14,00 do 17,00 hodin a 25,11.od 08,00 do 11,00 hodin v prodejně Včelařské potřeby v Jihlavě, ul. Srázná.  

Pro zájemce, ve svém vystoupení př. Bajer uvedl, že Mendlova společnost pro včelařství uskuteční v Brně ve dnech 23.11.2012 od 14,00 do 17,00 a 24.11. od 8,00 dio 11,00 seminář „ Věda a výzkum ve včelařství!“

 

Zapsal: LH

 

Zápis z besedy ČSV konané dne 2.10 2012.

Beseda vyla věnována seznámení s jednáním krajského aktivu včelařů, jeho aplikaci na výplatu dotací a organizaci podzimního ošetření včelstev.

Aktiv se uskutečnil v září v Brně a kromě Jihomoravského kraje byl organizován i pro včelaře z Vysočiny.

Kromě odcitování článků 2. Oběžníku a ujištění že dotace D1 bude vyplacena ve větší výši než loni a ZO budou včas o podrobnostech informovány, byl přínos aktivu pro Včelaře z Vysočiny minimální. Přesto, že se ho zúčastnila řada zástupců. Dozvěděli se sice, jaká jsou podnikána protinákazová opatření v Jihomoravském kraji a jak štědrý je Jihomoravský krajský úřad k vlastním včelařům. Na vznesené dotazy, týkající se však teritoria Vysočiny se organizátoři  stavěli nevstřícně a s neochotou problémy řešit. Přímo zaznělo, že se řeší pouze problém Jihomoravského kraje....

Kraj Vysočina, jako jediný v republice neměl vlastní krajský aktiv. To, že RV ČSV nezorganizoval vlastní aktiv pro Kraj Vysočina v žádném případě naši pozici nepodporuje. Odrazem jsou i v jednání s Krajským úřadem Kraje Vysočina.

Naskýtá se otázka: „Jak se s tím vyrovnávají zástupci našeho kraje v celorepublikovém výboru svazu? Vyhovuje jim tento stav?“

Další část besedy byla věnována podzimnímu ošetření včelstev a distribuci prostředků k jeho provedení důvěrníkům. Aplikaci provést obvyklým způsobem od října do prosince. V závislosti na klimatických podmínkách provést dvakrát aplikavi Varidolu (říjen až listopad) fumigací a jedenkrát aerosolem (prosinec). Aplikovat v odstupech cca 21 dnů. Po zkušenostech z minulých let s prvním ošetřením netřeba spěchat, ošetření neurychlovat, termíny nezkracovat – ošetření se pak míjí účinkem.

Pozn: V roce 2010 by uspořádán aktiv v Jihlavě a to, díky př. Berkové, na vysoké úrovni a jednání mělo smysl. Nedostatkem pouze bylo, že nikdo z Krajského úřadu si nevyšetřil chvilku času, aby s námi podiskutoval. Proč to nemohlo být v v dalších letech?

 

 Zapsal: LH

 

Zápis z besedy ČSV konané dne  30.8.2012

Přesto, že původně byla plánována schůze ZO, uskutečniola se vzhledem k malé účasti pouze beseda.Schůze by nebyla usnášeníschopná.

Aktuálním problémem zústává včasné upřesnění počtu včelstev – viz zápis z minulé besedy a pro Ty, co tak dosud neučinili uplatnění požadavků na přidělení dotace D1 na zazimovaná včelstva.

Dle oběžníku č.2 zústává termín na uplatnění dotace dne 15.9.2012.

Předpokládá se, že včelstva jsou ošetřena, opatřena dostatečnými zásobami, Gabon je po aplikaci vyjmut, úlový prostor zúžen pro zimování a vyčištěn a podmety vybaveny podložkami na spad, který je průběžně kontrolován. Dále jsou připraveny uličky mezi rámky, pro aplikaci Varidolu doutnajícími knoty.

 

Zapsal: LH

 

Zápis z besedy ČSV konané dne 7.8.2012

Po zahájení besedy př. Berková stručně seznámila besedující s průběhem včelařského zájezdu dne 4.8.2012 do Prahy a okolí.

Př. Bajer  seznámí se zkušenostmi, načerpanými od př. Ing. Smělého na jeho stanovišti v Praze a u Výzkumného ústavu včelařského, s.r.o. Dol od Ing.doc.Tiotěry, c.s.c při besedách v průběhu zimního období.

Vzhledm k blížícímu se termínu na uplatnění dotací D1 na zazimovaná včelstva je nutno potvrdit počet včelstev na ČMSCH, s.r.o., Hradištko a následně odevzdat požadavek na dotaci.

Oba formuláře je nejlépe předat sopolečně př. Berkové, která zařídí další vyřízení u odpovídajících ibnstituicí

Zapsal: LH

 

Zápis z besedy ČSV konané dne 3.7.2012.

Besedu byla zaměřena na vyhodnocení snůšky. I přes ne příliš příznivé počasí v průběhu měsíce května lze konstatavat, že snůška bude poměrně dobrá a můžeme očekávat průměrné výsledky.

S přihlédnutím k poměrně velkému výskytu roztoče při vyšetření zimní měli, přistoupí naše organizace po roční přestávce, tento rok v podletí, k aplikaci prostředku Gabon 92. Dýhy napuštěné účinnou látkou budou distribuovány k jednotlivým chovatelům tak, aby mohly být v souladu s metodikou umístěny po ukončení snůšky, tedy v poslední dekádě července, mezi rámky plodišť úlů. V úlech ponechat po dobu cca šesti týdnů, ne déle.

Včelařský zájezd proběhne ve stanoveném termínu a plánovaném rozsahu, odjezd v 06,00 hodin od DKO.

 

Zapsal: LH

 

Zápis z besedy ČSV konané dne  5.6.2012

Besedu zahájil předseda základní organizace přivítáním přítomných.

Úvodem seznámil besedující členy s aktuální výkupní cenou medu, která činí 52,- Kč. Vzhledem k tomu, že květnovémrazíky ovlivnily snůšku, doporučuje podpořit plodování matek přikrmováním včelstev. Další, nepříznivou skutečnostáí pro včelaře, je podražení mezistěn, stejně tak i volně prodejného Formidolu – 17,- Kč/pár.

Na trhu je k dodstání nový produkt Formidol Forte – 16,- Kč/pásek,který má deklarovanopu účinnost 14 dnů.

Na Telečsku,na hranici s Jindřichohradeckem, podezření na výskytmoru včelího plodu.

Dne 4.8.2012 se v souladu s plánem uskuteční včelařský zájezd do Prahy a jejího okolí. Je plánovaná návštěva u Ing. Smělého – chov včel v extrémně zateplených úlech, návštěva Výzkumného ústavu včelařského Dol u Prahy a zámku v Detenicích s prohlídkou pivovatu a místní hospody. Dosud je přihlášeno 10 zájemců o zájezd. Další se mohou přihlásit u přítelkyně Berkové.

 

Zapsal: LH

 

Zápis z besedy ČSV konané dne 15.5.2012.

Besedu zahájil předseda organizace přivítáním přítomných, zvláště pak přivítal př. Jiřího Slámu, kterému následně předal slovo. Př. Sláma uskutečnil přednášku o chovu včelích matek, jemuž se dlouhodobě aktivně věnuje.

Vyzdvihl zejména význam, jaký vliv má nová nebo jednoroční matka na výsledek snůšky. Navýšení může být až o 8 kg medu na včelstvo oproti včelstvům se staršími matkami. Projevuje se i lepší proplodování.

Sám upřednostňuje chov v oplodňáčích. Matka má oproti chovu v chovném úlku lepší podmínky pro vývoj, prostředí je přirozenější a je dobře živená. Chov zahajuje ve startéru. Pokud není k dispozici ušlechtilá inseminovaná matka, doporučuje provést vlastní výběr a to ze včelstva, které mělo v předchozí sezóně maximální snůšku, malou rojivost a je nebodavé.

Následně předvedl chovné úlky z polyuretanu na Adamcovu míru, jež užívá a odpověděl na další otázky chovu a zapojil se do výměny zkušeností.

 

Zapsal: LH

 

 

 

Zápis z besedy ČSV konané dne 3.4.2012.

Besedu zahájil předseda organizace přivítáním přítomných. Úvodem seznámil přítomné členy s výsledky krajských jednání o možnosti získání dotací od Krajského úřadu Kraje vysočina. Při jednání k dohodě nedošlo.

Krajský úřad Kraje vysočina přitom argumentuje skutečností, že nebylo pokryto na 100% území kraje monitoringem na neexistenci spor moru včelího plodu, nejsou využívány možnosti Evropských dotací poskytované cestou svazu a existuje nejednotnost mezi okresními organizacemi na případné využití dotací. Důvody, proč Krajský úřad Kraje vysočina nepodpoří včelařství v kraji tak, jak to dělají sousední krajské úřad, je „nedostatek finančních prostředků.

Následně přešel k možnosti čerpání Evropských dotací na podporu včelařství dle novelizované směrnice zveřejněné v čísle 4/2012 Včelařství.

Zájemci o dotace mohou uplatnit své požadavky odevzdáním vyplněných příslušných formulářů, nejlépe na besedě dne 15.5.2012.

Přítel Plevan vyhodnotil úspěšné ukončení natírání včelího plodu.

Vzhledem k chystaným změnám - komplikace při volném prodeji Formidolu - je vhodné, zajistit si dostatek léčiv cestou objednávky u ZO za podpory státní dotace.

Zapsal: HL

 

 

Zápis z besedy ČSV konané dne 6.3.2012.

Besedu zahájil předseda organizace přítel Straňák. Jménem svým, výboru a všech členů základní organizace společně s přítelem Bajerem, poblahopřál k blížícímu se významnému jubileu - 70 let - předsedkyni okresní organizace svazu a člence předsednictva základní organizace přítelkyni Berkové. Dále byli besedující, kteří se nezúčastnili výroční členské schůze, seznámeni s obsahem a závěry jednání výroční členské schůze a přijatým usnesením.

Slova se ujal přítel Plevan. Provedl analýzu výsledků vyšetření vzorků zimní měli na výskyt roztoče varroa destructor a jmenoval chovatele - celkem 32, ve vzorcích z jejich včelstev - 230, což je 10% celkového stavu, byl překročen přípustný počet roztočů - více než 3 roztoči na včelstvo. U nich bude nutno provést natírání plodu. Natírání bude provedeno pracovníky k tomu připravené komise, v níž mimo něho budou přítel Bajer, Fatr, Pohanka, Straňák a Vopálenský.

Je povinností příslušných chovatelů ošetřovaná včelstva k natírání plodu připravit, dohovořit si termín ošetření a v souladu s tarifem, schváleným výroční členskou schůzí uhradit poplatek za provedení prací a použitá léčiva. Je možno provést nátěr pouze 10 cm2 plochy plodu, nad tento rozměr je nutno plod vyřezat.

Další diskuse byla věnována monitoringu a potlačování varroázy, možnosti aplikace gabonu a informativnímu seznámení s formidolem forte a apiguardem.

Závěr besedy byl v režii přítele Bajera - prezentace DVD Včelařský rok s diskusí k prováděným opatřením.

Zapsal: HL

 

Zápis z výroční členské schůze
Základní organizace Českého svazu včelařů, o.s. v Jihlavě,
konané dne 5. února 2012.


Výroční členskou schůzi zahájil přivítáním všech přítomných předseda ZO přítel Dušan Straňák. Následně výroční členská schůze schválila program svého jednání:

    Zahájení.
    Volba návrhové komise.
    Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011.
    Zpráva kontrolní a revizní komise.
    Vystoupení zástupce okresní organizace ČSV.
    Diskuse k předneseným zprávám.
    Doplňující volby důvěrníků.
    Návrh činnosti a rozpočtu ZO na rok 2012.
    Návrh a schválení účelových příspěvků pro příjmy ZO.
    Přestávka.
    Schválení odměn funkcionářům výboru.
    Návrh a schválení usnesení z VČS.
    Závěr.

Výroční členská schůze následně zvolila návrhovou komisi.

Byly předneseny jednotlivými členy představenstva zprávy o činnosti a hospodaření základní organizace za rok 2011.

Následovala zpráva kontrolní a revizní komise.

Za okresní organizaci ČSV pozdravil jednající MVDr. Jiří Šulc. Ve svém vystoupení ocenil přístup organizace zejména na poli zdravotní prevence včelstev a práci s novými členy organizace. Následovalo seznámení se změnami na veterinární správě a s připravovanou novelizací veterinárního zákona.

V diskuse se jednoliví členové organizace věnovali vyhodnocení uplynulého období.
Kladně byl, i přes finanční zatížení rozpočtu, hodnocen přínos včelařské výstavy pro popularizaci chovu včel a osvětu mezi veřejností.
Zvýšil se počet členů základní organizace o mladé včelaře. Pro podporu jejich činnosti zazněl návrh, aby jednotlivé besedy byly více zaměřeny k podpoře začínajících včelařů, ať již formou prezentace audiovizuální technikou či přednášek a konzultací k aktuální situaci ve včelstvech.
Dále bylo navrženo, aby předseda organizace jako zástupce okresního a krajského orgánu projednal s Krajským úřadem Kraje Vysočina možnost poskytnutí dotací pro začínající včelaře, ale i ostatní určených na postupnou obměnu chovných zařízení - úlů.
Kladně byl hodnocen i provedený orientační monitoring na neexistenci spor moru včelího plodu v našich včelstvech.
Vzhledem k tomu, že je naše organizace velmi početná a včelstva jsou rozmístěna na velmi rozsáhlém území byla prodnávána možnost případného převedení okrajových obvodů do sousedních organizací. Diskutující členové z okrajových částí se však jednoznačně vyjádřili pro setrvání v organizaci s tím, že zejména oceňují kvalitní preventivní  zdravotní servis a péči. V tomto směru patří poděkování zdravotnímu referentu organizace a příslušným komisařům - důvěrníkům.

Jednání výroční členské schůze schválilo rozšíření počtu obvodů a nově navržené důvěrníky. Dále byl schválen plán činnosti, položky a výše rozpočtu, výše účelových příspěvků pro příjmy ZO a odměny pro členy výboru a komisí na rok 2012.

Členská schůze přijala a chválila návrh usnesení předložený návrhovou komisí.

Předseda základní organizace závěrem schůze poděkoval všem účastníkům jednání za aktivní účast a popřál úspěšný rok.

Následující setkání proběhne v souladu s plánem dne 6.března 2012 formou besedy.

Zapsal: HL 

 

 

Zápis z besedy ČSV konané dne 3.1.2012.

Předseda organizace, přítel Straňák, jménem svým i výboru přivítal všechny přítomné v novém roce.

Následně pozval všechny zájemce na Konferenci včelařů Kraje Vysočina, která se uskuteční pod záštitou Kraje vysočina, dne 12.1.2012 v Kongresovém sále budovy Krajského úřadu Kraje vysočina, se zaměřením na výsledky monitoringu moru včelího plodu v průběhu loňského roku a možnosti čerpání Evropských a krajských dotací na podporu včelařství. Zahájení konference bude ve 12,00 hodin, předpokládané ukončení v 14,30 hodin. Konference se mimo jiných zúčastní Ing. Dalibor Titěra,CSc. z Výzkumného ústavu včelařského Dol.

Přítelkyně Berková všechny srdečně pozvala na XXXV. Včelařský ples, který se již tradičně uskuteční dne 28.ledna 2012 v sále Zezulkárny. Vstupenky jsou k zakoupení v ceně 150 Kč na osobu, případné sponzorské dary do tomboly vítány.

Další část besedy byla v režii zdravotníka - přítele Plevana. Ten vyhodnotil dosavadní způsob podzimního ošetřování včelstev a upřesnil organizaci sběru vzorků zimní měli.

Měl odevzdat do 27.1.2012 svým komisařům v prodyšných obalech zamezujících jejímu rozsypání. Obal označit štítkem s uvedením jména a příjmení chovatele, adresou trvalého bydliště, evidenčním číslem stanoviště a počtem včelstev na stanovišti.

Předseda, přítel Straňák využil závěr besedy k seznámením s návrhem plánu činnosti na rok 2012 a přípravě výroční členské schůze. Ta se uskuteční, oproti plánu předčasně a to již v neděli, dne 5.2.2012 od 8.30 hodin.

Výbor zve všechny členy k maximální účasti na výroční členské schůzi k bilancování výsledků činnosti organizace.

Zapsal: HL

 

 

Vytvořeno/změněno 29. 12. 2012, 23:55:25 hodin, založil/a jednatel

 
UPRAVIT © ČSV, o. s. 2011