Zápis ze schůze - besedy 2011


Zápis z besedy ČSV ZO Jihlava,

konané dne 1. listopadu 2011.

 

Beseda byla zaměřena na zhodnocení zahájení průběhu podzimního opsšetření včelstev a přípravenost výplaty národní dotace D1.

V měsíci říjnu bylo v souladu s harmonogramem zahájeno ošetření včelstev proti rozvoji varroázy fumigací. U řady chovů proběhlo již druhé kolo. Z výsledků je zřejmý zvýšený spad roztoče po první fumigaci.

Výplata národní dotace D1 na opálení pro zazimovaná včelstva proběhne v souladu s plánem činnosti na rok 2011 ve dnech 25.11. (13,00 – 17,00 hod.)  a 26.11. (8,00 – 12,00) 2011 v prodejně včelařských potřeb v Jihlavě.

Pro zpestření programu proběhla projekce videozáznamu z výstavy „Včely, med a perníky“

Následující beseda proběhne dne 6.12.2011.

 

Zapsal: HL


Zápis z besedy ČSV ZO Jihlava,

konané dne 6. prosince 2011.
Beseda byla zaměřena na vyhodnocení dosavadního průběhu podzimního ošetření včelstev a stanovení operací, které je nutno dále provést.

Po první fumigaci  bylo zřejmé značné namnožení roztoče varroa destructor ve většině včelstev. U některých včelstev, byla obdobná situace i po druhém ošetření. Někteří chovatelé naopak spad po druhé fumigaci nezaznamenali, nebo byl nepatrný. Jednalo se zejména o ty, co začali s fumigací později. Situace může být dána poměrně vysokými teplotami v podletí a dlouhým plodováním matek. Následně je nutno dokončit třetí cyklus ošetření  aerosolem a to do poloviny prosince. Na přelomu roku vyjmout, vyčistit a zpět vložit do podmetu podložky a v třetí dekádě ledna provést v souladu s metodikou odběr vzorků zimní měli. Dodržet termín jejich odevzdání k vyšetření na varroázu.

V diskusi přítel Bajer seznámil přítomné o poslání sekce komerčních včelařů (nezaměňovat s cechem profesionálních včelařů), která je otevřenou společností pro všechny chovatele mající zájem o činnost v ní. Dále sdělil informaci o změnách v ústředí svazu. Od 1.1.2012 dstupuje z funkce předsedy Ing. Josef Mandík. Do doplňujících voleb je výkonem této funkce pověřen  Mgr. Václav Stiskala.

Přítel Straňák doporučil všem členům vyzkoušet jím praktikované opatření k omezení množení roztoče. Úly nezateplovat a pokud, tak jen strůpek a to až po oteplení, po prvním proletu včel. Tím se oddálí plodování matek a v důsledku toho omezí možnost množení roztočů.

Následující beseda se uskuteční po Novém roce, dne 3.1.2012.

Výbor základní organizace přeje nejen včelařům, ale i příznivcům chovu včel radostné a spokojené Vánoce a mnoho štěstí, zdraví a úspěchů  v roce 2012

 

Zapsal: HL


Zápis z členské schůze ZO ČSV Jihlava

konané dne 30.8.2011

- odevzdání žádostí na poskytnutí dotace D1.

 


Přesto, že značná část chovatelů žádost o dotaci již podala, je nutno, aby tak další učinili  do 9.9.2011. Žádosti předat přítelkyni Berkové k souhrnnému zpracování

Další část besedy byla věnována vyhodnocení zájezdu na Znojemsko.

Příští beseda se uskuteční dne 4.10.2011

 

Zapsal: HL


Zápis z besedy ČSV ZO Jihlava,

konané dne 4.října 2011.


 

Beseda byla zaměřena na organizaci provedení ošetření včelstev k potlačení rozvoje varroázy.

V úvodu besedy předseda základní organizace poděkoval všem za včasné odevzdání podkladů pro evidenci a uplatnění nároku na národní dotaci za opilování D1 na zazimovaná včelstva. Následně proběhlo seznámení s přerozdělením jednotlivých obvodů, zevrubné seznámení s průběhem a rozsahem aplikace přípravků k potlačování roztoče.

Od začátku října do poloviny prosince provést dvakrát aplikaci Varidolu fumigací – doutnajícími knoty, 3 – 4 kapky a na závěr aerosolem. Mezi jednotlivými aplikacemi dodržet odstup tří týdnů. Fumigaci provádět v závislosti na klimatických podmínkách, venkovní teplota musí být vyšší než +10oC. Aerosol aplikovat za použití acetonu, teplota od – 5 do +10oC, nad +10oC možno požít k ředění vodu.

Podrobnosti na: http://www.beedol.cz/wp-content/uploads/2008/07/varidol-novy1.pdf

V závěru byla provedena distribuce léčiv podle jednotlivých obvodů.

Následující beseda proběhne dne 1.11.2011.


Zapsal HL


Zápis z besedy ČSV ZO Jihlava,

konané dne 2. srpna 2011.

 

Beseda byla zaměřena na opatření, která je nutno splnit v podletí. Jedná se zejména o zabezpečení přípravy optimálních podmínek k zimování včel.

Do konce srpna je nutno provést zakrmení včel a vytvořit dostatečné zásoby pro zimování. Je důležité, aby touto činností nebyly zbytečně zatěžovány dlouhověké zimující včely.

Dále je to aplikace formidolu k preventivnímu potlačení roztoče varroa destruktor.

Z organizačních otázek se jedná o hlášení počtu včelstev na ústřední evidenci Českomoravského svazu chovatelů a odevzdání požadavků na uplatnění národní dotace Dl na zimovaná včelstva.

Další část besedy byla věnována organizaci a přípravě zájezdu na Znojemsko. Vzhledem k dostatečnému zájmu se uskuteční dne 6.8.2011, odjezd v 07,00 hodin z parkoviště za Billou, předpokládaný návrat ve večerních hodinách. Program zájezdu: krokodýlí farma ve Velkém Karlově, výměna zkušeností u přítele Františka Texla ve Vranově nad Dyjí a návštěva Otíkova vinného sklepu ve Znojmě.

Následující beseda proběhne v rámci členské schůze, která se bude konat mimořádně již poslední úterý v srpnu, tedy 30.8. Zaměření – odevzdání požadavků na národní dotaci Dl.

V rámci schůze proběhne upřesnění rajonů jednotlivých důvěrníků.

V měsíci září se beseda neuskuteční.

 

Zapsal: HL


Zápis z besedy ZO ČSV Jihlava,

konané dne 12. července 2011.

 

Úvodem besedy předseda ZO ČSV Jihlava vyhodnotil dosavadní průběh a výsledky snůšky. Výsledky jsou všeobecně velmi dobré, dostatek medu se však na druhé straně odrazil v nízkých výkupních cenách medu – 40, Kč za kg květového, 56,- Kč za kg medovicového –  což je cena, vzhledem k narůstajícím vstupním nákladům velice nízká.

Následně upozornil na obsah Včelařských překladů 1/2011 a Včelařství 7/2011, konkrétně na články zabývající se obnovou včelího díla a hygieně v úlu. Vzpomenul význam Rašovské metody, vycházející z přirozeného života včel v přírodě, která však dosud i přes svůj pragmatický základ, je opomíjená.

V souvislost s tímto tématem byla prodiskutována zkušenost z praxe při využití plastových rámečků a mezistěn. Ohlas na jejich využití je velmi dobrý, problémem zůstává vyšší cena. Rámeček 42x17 vychází cca na 50,- Kč za kus.

V dalším období je třeba jednotlivými včelaři provést upřesnění počtu zimovaných včelstev v Hradišťku. Zasílané formuláře se doporučuje odevzdat k centrálnímu odeslání cestou výboru ZO společně s žádostí o národní dotaci D1.

V první polovině července vyjmout, vyřezat a vytavit stavební rámky včetně plodu, přistoupit k doporučené aplikaci přípravku Formidol a tím snížit varroázní napadení včelstev před odchovem zimující generace včel. V letošním roce není veterinární správou prevence Gabonem nařízena, nebude prováděna.

Ze zdravotní situace včel stojí dále za zmínku vyhlášení klinického stavu na výskyt moru včelího plodu v okresech Havlíčkův Brod a Velké Meziříčí.

Byla připomenuta možnost přihlásit se k účasti na zájezdu dne 6.8.2011, dosud je přihlášeno asi 20 zájemců.

Dále byli besedující informováni o přijetí nových členů výborem ZO. Jsou to Martin Brabenec a  Václav Brabenec.

Příští beseda se uskuteční dne 2.8.2011 od 18,00 hodin. Zaměření – opatření prováděná v podletí.

Pokud můžete, přijďte se podělit o své zkušenosti. Máme nové, začínající chovatele, možná jim pomůžete ubránit se případnému počátečnímu neúspěchu. Současně odevzdejte k centrálnímu odeslání upřesnění počtů včelstev a vyplněné formuláře k uplatnění národní dotace D1 na zazimování.

 

Zapsal: HL


Zápis z výroční členské schůze

Základní organizace Českého svazu včelařů, o.s. v Jihlavě,

konané dne 13. února 2011.

 

 

Výroční členskou schůzi zahájil přivítáním všech přítomných předseda ZO př. Dušan Straňák. Následně nechal výroční členskou schůzi schválit program jednání:

 1. Zahájení.
 2. Volba návrhové komise.
 3. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010.
 4. Zpráva kontrolní a revizní komise.
 5. Vystoupení zástupce OV ČSV.
 6. Diskuse k předneseným zprávám.
 7. Doplňující volby členů výboru, komisí a důvěrníků.
 8. Návrh činnosti a rozpočtu ZO na rok 2011.
 9. Návrh a schválení účelových příspěvků pro příjmy ZO.
 10. Přestávka.
 11. Schválení odměn funkcionářům výboru.
 12. Návrh a schválení usnesení z VČS.
 13. Závěr

Jednající poté zvolili návrhovou komisi, vyslechli zprávu o činnosti, zprávu kontrolní a revizní komise.

Ve svém vystoupení  pozdravila všechny přítomné předsedkyně okresní organizace př. Jaroslava Berková. Ocenila přitom práci členů organizace pro rozvoj a popularizaci včelařství.

Člen celorepublikové rady svazu př. Leoš Vaněček provedl seznámení s děním v ústředních orgánech, zhodnotil globálně uplynulý rok a dotkl se i problematiky prevence proti rozšíření škůdců propuknutí nemocí včelstev.

V diskuse se členové organizace věnovali vyhodnocení uplynulého období, pro naši organizaci úspěšnému, vyjádřili podporu zapojení do projektu monitoringu případného výskytu spor moru včelího plodu, připravovaného v součinnosti s Výzkumným ústavem včelařským Dol a vyjádřili podporu plánu činnosti na následující kalendářní rok.

Předseda organizace vzpomenul dlouholetou, pro svaz záslužnou činnost jednatele organizace př. Ing. Karla Kubína. Ten se bohužel pro vážné zdravotní potíže nemohl zúčastnit jak minulé, tak ani této výroční členské schůze.

Podle předneseného návrhu byl výbor základní organizace volbou doplněném o tři nové členy s tím, že výbor základní organizace jim na své schůzi  předá jednotlivé referáty.

Členská schůze dále schválila návrh plánu činnosti a rozpočtu na rok 2011, výši účelových příspěvků pro příjmy ZO a odměny pro členy výboru a komisí.

Členská schůze přijala a chválila návrh usnesení předložený návrhovou komisí.

Předseda základní organizace závěrem schůze poděkoval všem účastníkům jednání za aktivní účast a popřál úspěšný rok.

Pozval všechny k  účasti na následujícím setkání, které proběhne v souladu s plánem dne 1.března 2011 formou besedy.

 

Zapsal: HL


 

Zápis z besedy ZO ČSV Jihlava,

konané dne 4. ledna 2011.

 

Besedu zahájil předseda ZO přítel Straňák a popřál všem přítomným jménem svým i jménem výboru organizace úspěšný nový rok, pevné zdraví, zdravá včelstva a bohatou snůšku. Program besedy je pro základní organizaci velice důležitý - příprava výroční členské schůze a plesu.

Následně vyhodnotil dosavadní průběh ošetření včelstev k tlumení výskytu roztoče varroa destructor a upozornil na povinnost včasného odevzdání vzorků zimní měli k vyšetření – 29.ledna komisařům. Ti je odevzdají  dne 1.února k centrálnímu předání na veterinární správu. Obeznámil dále přítomné s plánovaným monitoringem možného výskytu spor moru včelího plodu.

Následně proběhla diskuse k  přípravě výroční členské schůze, která se uskuteční dne 13. února 2011. Z diskuze vyplynula potřeba doplnit výbor. Jedná se o referát jednatele, zdravotníka a místopředsedu.

Aby schůze byla usnášeníschopná je nutno, aby se jí podle nových stanov zúčastnilo alespoň 25 procent členů, tedy 45. Výbor srdečně zve všechny členy k účasti a vyzývá přítomné, aby pozvání tlumočili členům, kteří se besedy nezúčastnili.

Další diskuse byla zaměřena k přípravě plesu, který se uskuteční dne 29.ledna v prostorách Zezulkárny. Jeho přípravy se obětavě, stejně jako i v minulých letech ujala přítelkyně Berková. U ní budou od 16.ledna k zakoupení vstupenky v ceně 150 Kč za osobu. Příspěvky do tomboly od laskavých dárců jsou vítány.

Besedu ukončil předseda základní organizace rozloučením s besedujícími a ještě jednou je vyzval k účasti jak na plesu, tak na výroční členské schůzi.

 

Zapsal: HL


Zápis z besedy ZO ČSV Jihlava,

konané dne 1. března 2011.

 

Úvodem besedy výbor ZO ČSV Jihlava poděkoval všem členům za kvalitní péči o včelstva v průběhu zimních měsíců. Vyšetření zimní měli na výskyt roztoče varroa destruktor prokázalo, že situace je velmi dobrá a daří se tohoto škůdce úspěšně eliminovat. I přes zpřísnění podmínek, pouze u pěti chovatelů byl ve vzorcích zjištěn roztoč a z toho jen u tří v takovém počtu, že bude nutno provést v předjaří natírání plodu.

V nastoleném trendu je nutno pokračovat, neboť v dalších dnech nás čeká prevence proti dalšímu nebezpečí. Do konce měsíce odebrat ze včelstev v souladu s metodikou a cestou komisařů odevzdat vzorky z věnce zásob kolem plodu. Odebrané vzorky budou poté centrálně odeslány do Výzkumného ústavu včelařského Dol na vyšetření možného výskytu spor moru včelího plodu.

V průběhu příštího měsíce, od 5. do 26. dubna je plánována v prostorách Muzea Vysočiny výstava „Včely, med a perníky“. Vítány jsou zápůjčky jakýchkoliv zajímavých exponátů týkajících se historie i současnosti včelařství. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům a omezení výše dotace přislíbené původně KÚ Kraje Vysočina, je vítána každá dobrovolná aktivita bez nároku na finanční odměnu či sponzorský dar. Zejména apelujeme na zkušené včelaře, pokud mohou a situace jim to dovolí, aby se zapojili do osvětové činnosti a prezentace včelařství v prostorách konání výstavy pro laickou veřejnost.

Odborné přednášky a ukázky zpracování včelích produktů budou zabezpečeny s laskavým přispěním hostů  - přítelkyně MUDr. Hajdůškové, přítele Slámy, paní Řezníčkové, a našeho člena přítele Bajera – viz plán provedení výstavy.

Následující setkání členů základní organizace proběhne v rámci zahajovací vernisáže výstavy, dne 5.dubna 2011, netradičně již v 17,00 hodin v prostorách hlavní budovy Muzea Vysočiny.

Výbor srdečně zve na tuto akci všechny členy základní organizace, která je prezentací nejen naší poctivé práce za poslední roky, ale i našich předchůdců za celou dobu působení včelařského spolku v Jihlavě od roku 1924.

 

Zapsal: HL


Zápis z členské schůze ZO ČSV Jihlava spojené s besedou,

konané dne 7. 6. 2011.

 

Po zahájení schůze byli účastníci jednání seznámeni výborem s děním od výroční členské schůze. Organizace se v předjaří v plné míře zapojila do projektu vy vyšetření existence spor moru včelího plodu ve věnci zásob. Vyšetření provedl Výzkumný ústav včelařský Dol s negativním výsledkem. Je tedy velká pravděpodobnost, že na teritoriu, na kterém naši členové chovají včely se tato „metla včelstev“ neprojeví. Výbor ZO děkuje všem, „komisařům“ i jednotlivým chovatelům za pochopení významu, aktivní přístup a pomoc při této preventivní akci.

V dubnu proběhla ve spolupráci s Muzeem Vysočiny výstava „Včely, med a perníky“ za finanční podpory Kraje vysočina. Akce, vzhledem k návštěvnosti, zejména ze strany škol a v době volného vstupu na Den Země přispěla k popularizaci včelařství a osvětě u široké veřejnosti.Výbor děkuje všem členům, kteří se zapojili do pořádání výstavy.

Za podpory kraje Vysočina byl uveden Okresní organizací ČSV Jihlava do provozu včelařský internetový informační systém. Dosud je v provozu v rozsahu Kraje Vysočina, v případě zájmu se předpokládá s jeho celostátním rozšířením. Informace o dění ZO ČSV Jihlava je možno nalézt na adrese http://www.zo-jihlava.csv-os.cz

Výbor ZO seznámil členy s plánem provedení zájezdu do okolí Znojma začátkem měsíce srpna. Jedná se o návštěvu místního včelaře, návštěvu farmy zabývající se chovem krokodýlů a posléze posezení přátel ve sklípku. Jsou zváni všichni zájemci, nejen z  řad členů ZO, ale i okolních organizací, rodinných příslušníků a přátel.

Předseda ZO seznámil jednající s novými členy ZO, přijatými v souladu se stanovami na schůzi výboru ZO a popřál jim hodně radosti z chovu včel. Celkem se jednalo o šest nových členů: Milan Karafiát, Martin Kobliha, Ludvík Marek, Jan Pospíchal, Tomáš Přenosil a Jiří Zimola.

Následně vystoupil dlouholetý člen ZO přítel František Andrlík. Sdělil jednajícím, že by byl velmi rád, aby jeho chovatelská činnost neupadla v zapomenutí a jako nejlepší způsob vidí, předat své nabyté vědomosti a zkušenosti a následně i chovaná včelstva, nejlépe začínajícímu včelaři. Sám už se na náročnou včelařskou práci, vzhledem k věku necítí. Schůzujícími a besedujícími přáteli bylo jeho rozhodnutí přijato jako důstojné ukončení aktivní činnosti včelaře.

V dalším proběhla beseda a výměna zkušeností z chovu matek. Účastníci schůze přijali s povděkem, že se jednání zúčastnil i dlouholetý člen ZO, chovatel včelích matek přítel Miroslav Dvořák. Na jeho včelínu se v minulosti řada z nich naučila základům tohoto umění. Nejen za tuto činnost patří jmenovanému upřímné poděkování.

Následující setkání členů organizace proběhne na besedě dne 12.7.2011, zaměřené na zhodnocení letošní snůšky.

Výbor zve všechny členy základní organizace. Přijďte se podělit o své zkušenosti. Máme nové členy a možná jejich využitím se uchrání počátečnímu neúspěchu.

 

Zapsal: H.L.


Zápis z besedy ZO ČSV Jihlava,

konané dne 3. května 2011.

 

Úvodem besedy výbor ZO ČSV Jihlava poděkoval všem členům, kteří se podíleli na uskutečnění výstavy „Včely, med a perníky“ pořádané v součinnosti s vedením Muzea Vysočiny. Výstava byla důstojně zahájena vernisáží a v následujících dnech přispěla k zvýšené návštěvnosti expozic muzea. Je reálné, že přispěje k zájmu o včelařství a omlazení členské základny organizace. Odrazem je, že besedy se zúčastnili čtyři noví zájemci o členství v ČSV.

Poděkování patří i všem členům organizace, kteří se aktivně zapojili do monitoringu možného výskytu spor moru včelího plodu. Dosud nejsou oficiální výsledky, ale na teritoriu našich chovatelů nehrozí akutní nebezpečí propuknutí nákazy.

Vyšetření zimní měli na výskyt roztoče varroa destructor bylo rovněž, až na čtyři případy negativní a účinnou prevencí v předchozích letech se veterinární situace značně zlepšila.

Dále byli besedující obeznámeni s připravovaným spuštěním včelařského informačního systému, který vzniká za nemalé finanční podpory KÚ Kraje Vysočina.

Následně přítel Ladislav Kucharovič zahájil svým diskusním příspěvkem besedu na plánované téma a to metody potlačování rojivosti včel v průběhu jejich maximálního rozvoje, tedy v  květnu. Jednoznačně se postavil za aplikaci tzv. Rašovské metody, která se mu po tři následující roky po sobě osvědčila. V dalších vystoupeních našel své oponenty i zastánce.

Následující setkání, tentokrát na členské schůzi se uskuteční dne 7.6.2011, zaměřené m.j. záležitostem spojeným s chovem včelích matek.

 

Zapsal: HL


Zápis z vernisáže k zahájení výstavy „Včely, med a perníky“,

spojené s besedou ZO ČSV Jihlava,

konané dne 5. dubna 2011.

 

Vernisáže k zahájení výstavy „Včely, med a perníky“, pořádané ZO ČSV Jihlava v součinnosti s Muzeem Vysočiny za finanční podpory Kraje Vysočina, se zúčastnili členové základní organizace, hosté z okolních organizací a zástupci Magistrátu města Jihlavy a Krajského úřadu Kraje Vysočina Ing. Petr Bureš, Ing. Olga Kameníková a Ing. Jitka Meruňková. Krajské veterinární správy MVDr. Jiří Šulc.

Vernisáž zahájila předsedkyně Výboru okresní organizace ČSV Jihlava přítelkyně Jaroslava Berková. V úvodním slovu připomněla význam a okolnosti založení včelařského spolku v Jihlavě v roce 1924, jeho činnost až do současných dnů a postavení ZO ČSV Jihlava v rámci okresu a kraje. Vyjádřila víru, že výstava přispěje k získání nových včelařů, rozšíření chovu včel a omlazení členské základny.

Následně přivítal účastníky vernisáže ředitel Muzea Vysočiny, RNDr.Karel Malý Ph.D.

Po oficiálním zahájení proběhla mezi přítomnými neformální přátelská beseda.

 

Zapsal: HL 

Vytvořeno/změněno 09. 04. 2012, 09:16:11 hodin, založil/a jednatel

 
UPRAVIT © ČSV, o. s. 2011